Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Aust-Agder fylkes botanikk 
Den virituella floraen

Agder botaniske forening
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge
 

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Aust-Agder fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.
Fylkesblomst:
Vivendel
Fylkesutvalget i Aust-Agder avsto fra å gi sin uttalelse, men konkluderer med at vivendel bør brukes som fylkesblomst for Aust-Agder.
Kommuneblomster i Aust-Agder

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Innhold
Kommuner i Aust-Agder
Hver kommune har egen botanisk side.  Kommunekart
 
Floraen i Arendal
Floraen i Birkenes
Floraen i Bygland 
Floraen i Bykle
Floraen i Evje Hornnes
Floraen i Froland
Floraen i Gjerstad
Floraen i Grimstad
Floraen i Iveland
Floraen i Lillesand 
Floraen i Risør 
Floraen i Tvedestrand 
Floraen i Valle 
Floraen i Vegårshei
Floraen i Åmli
Spennende hobby: Floracaching i Aust-Agder


Rød skogfrue Cephalanthera rubra, funnet i Gjerstad, Aust-Agder

Om Aust-Agder fylke

Ville orkideer i Aust-Agder Oversikt over ville orkidèer i Aust-Agder. 
Kilde: botanikk.no

Når blomstrer vårblomstene?  Værinformasjon og blomstring på Sørlandskysten. Kilde: botanikk.no

Planteliste for Aust-Agder , 1114 planter  Plantelisten er ikke fullstendig, det kommer stadig nye planter til. Ville og forvillede planter. Kilde: botanikk.no


Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


 
Botaniske steder i Aust-Agder Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
.
Verneområder:
  • Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
  • Raet landskapsvernområde
  • Årdalen naturreservat
  • Hasseltangen landskapsvernområde
[Les mer - Miljøstatus i Aust-Agder]

Des-2002: Fem nye naturreservater Utklipp fra Agderposten

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09


Plantefunn:
 
Søstermarihand, Dactylorhiza sambucina
Denne gule orkidèen finnes spredt i Setesdalen.

Narrmarihand , Anacamptis morio (Orchis morio)
Utenfor Homborsund vokser narrmarihand som er en sjelden ordide i Norge. Den er vanligvis lilla, men jeg fant 3 planter som var gulaktige.

Hvit skogfrue, Cephalanthera longifolia Den største årvisse lokaliteten i Norge finnes på Indre Ulvøya. Per Arvid Åsen ved Agder Naturmuseum besøkte lokaliteten med nær-TV mai 2002.

Bergfrue, Saxifraga cotyledon,  på Søndeled
Her er en lavlandslokalitet som er spesiell.

Spesiell Primula i Grimstad kommune
Kusymre, Primula vulgaris, kan danne mange spesielle former. Kilde: botanikk.no

Gullkrage i Arendal
Jordbærkløver på Tromøya og Tromlingene
Orkidèer i Aust-Agder
Storkonvall på Tromøya

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Kommuneblomstene i Aust-Agder

Aust-Agders kommuneblomster

Samtlige kommuner i Agderfylkene har valgt sine kommuneblomster. Disse er presentert i en brosjyre på 36 sider i 1/3 A4-format, utgitt av Blomstrende Sørland (et samarbeidsprosjekt mellom begge Agderfylkene, samtlige kommuner og Hageselskapets avdelinger i fylkene) i 1997. 

Arendal: villtulipan Tulipa sylvestris
Birkenes: liljekonvall Convallaria majalis
Bygland: hassel Corylus avellana
Bykle: søterot Gentiana purpurea
Evje og Hornnes: furu Pinus sylvestris
Froland: perleevigblomst Anaphalis margaritacea 
Gjerstad: rogn Sorbus aucuparia
Grimstad: sol og måne (stemorsblomst) Viola tricolor
Iveland: hvit nøkkerose Nymphaea alba
Lillesand: nyperose Rosa sp.
Risør: bjørnebær Rubus sp.
Tvedestrand: murtorskemunn Cymbalaria muralis
Valle: bergbruske (bergfrue) Saxifraga cotyledon
Vegårshei: gul nøkkerose Nymphaea lutea
Åmli: tyttebær Vaccinium 

Kilde: Norsk botanisk foreningOrkidèer i Aust-Agder
Breiflangre,  Epipactis helleborine, (Arendal, Tovdal)
Brudespore,  Gymnadenia conopsea, (Bykle)
Flekkmarihand,  Dactylorhiza maculata, (vanlig)
Fuglerede,  Neottia nidus-avis,  (Arendal)
Grov nattfiol,  Platanthera chloranta, (Spredt)
Grønnkurle,  Coeloglossum viride, (Valle)
Huldreblomst,  Epipogium aphyllum,(Setesdalen) 
Hvitkurle,  Leucorchis albida, (Birkenes)
Hvit skogfrue,  Cephalanthera longifolia,(Ulvøya, Risdal)
Knerot,  Goodyera repens, 
Korallrot,  Corallorhiza trifida, 
Myggblomst,  Malaxis paludosa, (Hammarbya) 
Narrmarihand ,  Anacamptis morio (Orchis morio),     Spesialside
Rødflangre,  Epipactis atrorubens, (Bygland)
Rød skogfrue,  Cephalanthera rubra,  (Gjerstad)
Smalmarihand,  Dactylorhiza traunsteneri, 
Småtviblad,  Listera cordata, 
Stortviblad,  Listera ovata, (Arendal, Åkerøya)
Søstermarihand,  Dactylorhiza sambucina, (Bygland og Bykle)
Vanlig nattfiol,  Platanthera bifolia, (spredt)
Vårmarihand, Orchis mascula,  Utvidet innhold

Se orkidèer i NorgeHva særpreger botanikken i Aust-Agder?

Kommer i januar 2003

Om Aust-Agder fylke

Aust - Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest - Agder og Rogaland. Geografisk er fylket et stykke Norge i miniatyr. Naturen er meget variert fra kystens skjærgård til jord- og skogbruksområder i midtfylket og høyfjell i Setesdal i nord.

Historien

Bosetting skjedde tidlig i Aust - Agder. Den startet for nesten 10 000 år siden, da isen fra siste istid trakk seg tilbake fra kystområdene. Noen stor vekst i næringsliv og befolkning skjedde likevel ikke før tømmereksport, jernverksproduksjon og skipsfart skjøt fart i kystområdene fra siste del av 1500-tallet. I de påfølgende to hundre årene vokste bysamfunnene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand frem i fylket. 

Fylkesvåpenet, to trebjelker mot en rød bakgrunn , som noen mener passende kan symbolisere symboliserer glødende jernmalm, har bakgrunn i grunnlaget for fremveksten av dagens Aust - Agder. 

Bosetting 

Aust-Agder har det meste av sin bosetting konsentrert i et belte langs kysten. Her er det attraktivt å bo og det er stort sett rimelige boligpriser sammenlignet med mer sentrale områder i landet. Det er gode friluftsmuligheter i nærmiljøet. Avstandene i fylket er små, og kommunikasjonene internt i fylket er gode

Industri og turisme 

Næringslivet preges av mange små, fleksible og tilpasningsdyktige bedrifter. Det er tradisjon i fylket for at mange starter egen virksomhet. IT/IKT-bedrifter står sterkt i fylket og utgjør, sammen med Høgskolen i Agder´s satsing på IT, et kraftsenter innen denne bransjen også innenfor en nasjonale ramme.

Næringslivet langs kysten er i større grad enn vanlig internasjonalt rettet. Nærhet til kontinentet og gode kommunikasjoner utad legger forholdene godt til rette for et ekspanderende næringsliv i fylket. Aust-Agder er det fylket i landet hvor antall arbeidstakere har vokst sterkest siden 1990.

Kulturelt mangfold 

Aust-Agder har særpregede tradisjoner knyttet til arkitektur og folkekultur. Setesdal er et kjerneområde for folkekultur. Flere steder har mottatt internasjonale utmerkelser for bevaring, bl. a. Lyngør som er kåret til Europas best bevarte tettsted. Innlandskommunene og særlig Setesdal har en særpreget bygningskultur av nasjonal betydning som det er viktig å bevare. Kystbyene og uthavnene er godt bevart både når det gjelder strukturer og enkeltbygninger. I Aust-Agder er 17 prosent av boligmassen bygd før år 1900, mot ca. 7 prosent i snitt ellers i landet.

Kulturanlegg

Fylket har godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, med fylkesanlegg for ski og hopp på Vegårshei, ski- og alpin på Hovden, Fjæreheia scene, Setesdalsmuseet, Holmen Gård, Gjerstad m.m. Videre er det planlagte en kunstisbane i Arendal.

Kommunikasjoner 

Aust - Agder har gode kommunikasjoner med kontinentet over Kjevik flyplass like vest for fylkesgrensen og Kristiansand havn med flere daglige seilinger til Danmark. Reisetiden til Oslo er ca. fire timer med bil eller jernbane fra fylkeshovedstaden Arendal. 

Offentlig forvaltning/service

Undersøkelser viser at brukere av offentlige tjenester i Aust-Agder, det være seg statlige, fylkeskommunale eller kommunale tjenester, er de brukerne i landet som er mest fornøyd med servicen ved offentlige kontorer. Det anses i denne sammenheng for å være et fortrinn at den offentlige forvaltning på fylkesnivå er liten og oversiktlig. Samlokalisering av statlig og fylkeskommunal forvaltning på fylkeshuset i Arendal er også et fortrinn. Samhandlingen mellom forvaltningsnivåene og mellom offentlig sektor og næringslivet er godt og preget av små avstander, geografisk så vel som på annen måte.

Høgskolen i Agder er en av landets største med et bredt undervisningstilbud på høyt nivå. 

Kilde: http://www.aa-f.kommune.no/


Store barskogområder i Aust-Agder vernet

 Kilde: Agderposten, 13.des.2002

Arendal - FROLAND: Fem barskogområder i Aust-Agder er blant de 51 som er vedtatt vernet fredag. Landemerket Jomåsknutene i Froland er vernet, sammen med områder i Birkenes, Tvedestrand og Risør.

Ved siden av det kjente landemerket og turmålet Jomåsknutene i Froland, er følgende fire barskogområder i Aust-Agder blant de 51 som ble vedtatt vernet av Kongen i statsråd fredag 13. desember:
Dikeelva naturreservat i Birkenes kommune, Gulspettvannet naturreservati Tvedestrand og Risør kommuner, Nordskogen naturreservat på Sandøya i Tvedestrand, samt Haugsjåknipen naturreservat i Froland og Tvedestrand kommuner.
Det er en rekordstor mengde unik barskog miljøvernminister Børge Brende kan slå seg på brystet av å ha fått vernet. Verneplanen omfatter til sammen 160 kvadratkilometer, der 60 kvadratkilometer er produktiv skog. 

-Dette vedtaket markerer sluttføringen av barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996, og starten på Regjeringens satsing på utvidet skogvern i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende.
Vedtaket markerer avslutningen på den landsomfattende barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996. Øst-Norge planen utgjorde opprinnelig totalt ca. 110 kvadratkilometer, hvorav 40 kvadratkilometer var produktiv barskog.

Økt skogvern
I tillegg har regjeringen starter arbeidet med økt skogvern gjennom vern av åtte nye områder med til sammen ca.50 kvadratkilometer. Rundt 20 kvadratkilometer av dette arealet er produktiv skog. Trillemarka i Buskerud utgjør et viktig og stort område. - Formålet med vernet er å ta vare på både de typiske barskogområder og de mer sjeldne, truede elementene i barskognaturen, sier Brende. - Mesteparten av skogarealene her i landet ligger i region Øst-Norge. Det er stor spennvidde i geologi, jordtype og klima mellom øvre deler av Østerdalen og lynghei/kystskogområdene langs kysten. I tillegg til store arealer med barskog, finnes også innblanding av edelløvskog og andre løvskogtyper, kalkskoger, sumpskoger og strandskoger.

Sammenhengende 
-Det tidligere skogvernet i Øst-Norge manglet viktige skogtyper og større sammenhengende verneområder. Dette har vi nå rettet opp i denne nye verneplanen for barskog, sier Brende.
-Det har vært vanskelig å finne skog som tilfredsstiller kravene til at skogen skal være urørt, noe som i utgangspunktet er ønskelig. - En del områder foreslås derfor fredet på tross av at områdene har vært noe påvirket av hogst og andre inngrep, sier miljøvernministeren.
Finansieringen av dette vernet er sikret ved bevilgninger både fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.
 

Kommunekart