Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Arendal kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge
 

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Kommuneblomst:

Villtulipanen, tulipa sylvestris, er Arendals  kommunesblomst
Innhold
Arendal  by 


Plantefunn:
 
Plantefunn i Arendal kommune, 

Jordbærkløver på Tromøya og Tromlingene

Gullkrage
på Nedenes


 
Storkonvall

Skjellrot

Asparges
Lysichiton americanus "Skogcalla"
Misteltein i Arendal by
Skogbingel, Mercuralis perennis
Vaniljerot

Steder og områder:
Hisøya Planteliste

Tromøya Et interessant botanisk område

Tverrdalsøya og Eikeland


Merdø En gammel skute-øy utenfor Arendal

Verneområde og Verneform

Bjormyr   Naturreservat: Myr
Bjorsund    Naturreservat: Viktig våtmarksområde
Buøyskjæra   Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Flatskjæra   Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Indre Halvorsholmen  Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Lauvåsen   Naturreservat: Furubestand med urskogpreg
Lusemyr   Naturreservat: Jordvassmyr og nedbørsmyr.
Raet   Landskapsvernområde med plantelivsfredning
Raet (Tromlingene)   Landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
Rørvikholmene    Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Seilskjærene   Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Skottjern  Naturreservat: Våtmarksområde med plantesamfunn
Store Torungen   Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Tromlingene  Naturreservat: Plante- og dyreliv

Tromlingene Del av raet uten for Tromøya og Arendal. Tromlingene har flere gravrøyser og store fugleflokker passerer øya om våren og høsten.
.
Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09


Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Planteliste for Aust-Agder , 1114 planter 

Når blomstrer vårblomstene?
Været på Sørlandet.
Verneområder:

Naturreservat

Bjormyr naturreservat

MK 889846
Vernekategori : Naturreservat, myr
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 40 dekar 
Kommune: Arendal 

Lauvåsen naturreservat

MK 727792
Vernekategori : Naturreservat, barskog Naturverdi : Furuskog Vernet dato : 24.11.78 Areal : 200 dekar Kommune : Arendal 

Storvokste furuer og en del bøk

Skottjern naturreservat

MK 919788 
Vernekategori : Naturreservat, våtmark 
Naturverdi : Våtmark
Vernet dato : 07.05.82 
Areal : 15 dekar 
Kommune: Arendal 

Tromlingene  naturreservat

MK 949811
Vernekategori : Naturreservat, våtmark 
Naturverdi : Våtmark 
Vernet dato : 07.05.82 
Areal : 500 dekar 
Kommune: Arendal 

Lusemyr naturreservat

MK 835944
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 148 dekar 
Kommune: Arendal 

Raet landskapsvernområde

[les mer - Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, 
Naturverdi : bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv.
Vernet dato : 15.12.2000
Areal : 21 625 da
Kommune: Arendal 

Raet er endemorenen som ble dannet i ytterkanten av den mektige innlandsisen for 10 -11 000 år siden. Raet kan følges fra Finland i øst til Vest-Norge. Mellom Larvik og Grimstad ligger det i havet, like utenfor kyststripen.

Raet landskapsvernområde med tilhørende plante- og dyrelivsfredning ble vernet i medhold av naturvernloven, ved kgl. res. av 15. desember 2000. Verneområdet strekkerseg fra og med Jerkholmen i vest til og med Tromlingene i øst - en strekning på ca 15 km. Det vernede området utgjør ca 21 625 da hvorav ca 18 396 da er sjøareal.

[Les mer- Miljøstatus i Aust-Agder]

.

Verner strender i Aust-Agder 

VERN: Store områder langs kystripen utenfor Arendal er nå vernet. (Bl.a. Hove)

 Kilde: Agderposten 15. Desember 2000 
 

Regjeringen har i dag vedtatt vern av Raet landskapsvernområde i Arendal. Det betyr at du må gå varsomt frem, blant annet på enkelte strender, heretter. Du må 
også være forsiktig med spesielt vakre trær.

Sammen med Raet utenfor Arendal opprettes Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde og Østre Ertholmen naturreservat i Lillesand.
Om formålet med vern av raet heter det at det er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og 
planteliv.

Vernet innebærer at aktiviteter og inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter heretter er forbudt. Egenartede, spesielt store og vakre trær skal 
ikke hugges. Vegetasjonssamfunn knyttet til strandsonen, herunder havstrand og enger er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Innføring av nye planteslag i utmark er ikke tillatt.
For østre del av Tromlingene gjelder en egen fuglelivsfredning.
 


Arendal 

Arendal er omtalt i det 14. Århundre som en handelsplass ved Nidelvas os, i 1610 som ladested. Arendal fikk bystatus i 1723. 

Seilskuteby
Landets største seilskutflåte sognet til byen på slutten av forrige århundre. Byen er bygget på sju øyer, og kalles derfor Nordens Venedig. På Merdø holdt los- og tollvesenet til. Arendal var en av Norges viktisgste havner helt opp til 1900-tallet. Byen hadde stor eksport av trelast.

Gruveby
Det var en omfattende gruvedift rundt byen fra 1500-tallet og opp til 1800-tallet. 2/3 av all jernmalm i Norge, ble levert fra Arendalsområdet. Verdien av denne malmen oversteg verdien av sølvet fra Kongsberg, og kobberkisen fra Røros tilsammen. Denne delen av historien er lite kjent. I Arendalsfeltet som strekker seg fra Fevik til Tvedestrand, finnes mange skarn som er kalkårer med magnetitt. Denne magnetitten er rik på jern, hele 72%. Jerngruver fantes  bl.a. på Lerestvedt, Klodeborg, Vågsnes  og Alve på Tromøya, Gloseheia, Barbu, Steinsås, Bråstad og ved Langsæ. Det finnes også mange kvartsbrudd i området. 350-400 gruver og dagbrudd finnes i Arendalsområdet.

Erik Munch
Var lensmann i Arendalsdistriket på slutten av 1500-tallet. Han bygde et av de  første jernverket i Norge  i Bardu, 1554. Erik Munch var en stor kriger. Han ble utsendt av danskekongen for å befri Finnmark for russere og befri Trondheim som var okkupert av svenskene. Han gjenvant også Akershus festning som ble holdt av svenskene. Erik Munch er en viktig perosn i norges historie, men han var svært upopulær i Arendalsdistriktet fordi han truet til seg gårder og penger fra folket.

Arendal i dag.
Arendal er i dag en kjent ferieby. Livlig havn - Pollen- hvor mange båtturister skulle være godt kjent. Arendal er fylkeshovedstad for Aust-Agder. 


Interessante plantefunn i Arendal kommune

                      Alfabetisk ordning for norske navn
 

Året 2001

 • Skjellrot funnet ved Songe (Arendal)
 • Storkonvall funnet ved Strengreid

Året 2000

Mange nye funn dukker opp etter flere ekskursjoner og personer som melder inn funn.
Her er noe av funnene som har tilknytning til Tromøya:
 • Breiflangre på Hove
 • Sannikel ved Alve
 • Sannikel ved Færvik
 • Fuglerede ved Alve og Færvik
 • Storkonvall på Vågsnes, Færvik og Alve
 • Myske på Vågsnes
 • Sommervikke ved Sandum
 • Knerot på Hove
 • Stortveblad på Vågsnes
 • Skjellrot på Vågsnes
 • Snau vaniljerot ved Savvannet
 • Asparges på Merdø
 • Jordbærkløver på Tromlingene
NORSK NAVN LATINSK NAVN
Apotekerkattost
Armensk bjørnebær
Asparges
Barlind
Beinved
Berberis
Blankstorkenebb
Blåbringebær
Blåmunke
Blåstarr
Blåveis
Bred dunkjevle
Broddbergknapp
Broddtegl
Bråtestarr
Buestarr
Duskbjørnebær
Duskull
Eføy
Engknoppurt
Englodnegras
Firblad
Fjæresivaks
Geittegl
Grisnestarr
Grov nattfiol
Grøftesoleie
Grønnstarr
Gråstarr
Gul lerkespore
Gullhavre
Gullkrage
Gulltvetann
Harekløver
Harestarr
Jonsokkoll
Jordbærkløver
Kamilleblom
Klobjørnebær
Klourt
Knegress
Knereverumpe
Knortestarr
Korallhagtorn
Kornstarr
Kornstarr
Krabbekløver
Krattmjølke
Kristtorn
Krossved
krypjonsokkoll
Krypkvein
Krypsoleie
Kystbergknapp
Kysteinstape
Kystjordrøyk
Kystløvetann
Lind
Lodnestarr
Lodnestorkenebb
Loppestarr
Løkurt
Mannasøtgras
Marianøkleblom
Markfrytle
Marsfiol
Matrem
Mattesveve
Maurarve
Misteltein
Mjølkerot
Moskusjordbær
Moskuskattost
Moskusurt
Myrfiol
Myrkongle
Myrsauløk
Myrsivaks
Myske
Norsk asal
Nyresildre
Nøkketjønnaks
Olavsskjegg
Ormtegl
Parkslirekne
Pollsivaks
Prikkstarr
Ramsløk
Raspbjørnebær
Rosettkarse
Rustsivaks
Rutelilje
Saltbendel
Sandstarr
Skjellrot
Skjørbukurt
Skogbingel
Skogburkne
Slakkstarr
Slyngsøtvier
Slåpetorn
Slåttestarr
Smalkjempe
Småbergknapp
Småborre
Småsivaks
Småsivaks
Snegleskolm
Sommervikke
Sprikemispel
Stakekarse
Steinstorkenebb
Stikkelsbær
Stjernestarr
Stolpestarr
Storkonvall
Storsyre
Stortveblad
Strandkjeks
Strandkjempe
Strandkryp
Strandkvann
Strandkål
Strandløk
Strandreddik
Strandrødtopp
Strandsmelle
Strandstjerne
Strandvortemelk
Sumpmaure
Sumpsivaks
Svartknoppurt
Sverdlilje
Sylarve
Sørlandsasal
Tangmelde
Tannrot
Taresaltgras
Tettestarr
Tranebær
Tunarve
Vanlig hagtorn
Vanlig lerkespore
Vanlig lerkespore
Vanlig maigull
Vanlig nattfiol
Veitistel
Veiveronika
Villapal
Vill-lin
Villtulipan
Vivendel
Vollkarse
Vrangbjørnebær
Vårerterknapp
Vårmarihand
Vårrublom
Vårskrinneblom
Vårstarr
Vårvikke
Åkerveronika
Ålegress
Malva silvestris 
Rubus armeniacus 
Asparagus offisinalis 
Taxus baccata 
Ilex aquifolium 
Berberis vulgaris 
Geranium lucidum 
Rubus caesius 
Jasione montana 
Carex flacca 
Anemone hepatica 
Typha latifolia 
Sedum rupestre 
Dryopteris spinulosa 
Carex pilulifera 
Carex incurva 
Rubus thyrsanthus
Eriophorum angustifolium 
Hedera helix 
Centaurea jacea 
Holcus lanatus 
Paris quadrifolia 
Scirpus uniglumis 
Dryopteris dilatata 
Carex distans 
Platanthera chloranta
Ranunculus Flammula 
Carex tumidocarpa 
Carex canescens 
Corydalis lutea 
Trisetum flavescens 
Chrysanthemum segetum 
Lamium galeobdolon 
Trifolium arvense 
Carex leporina 
Ajuga pyramidalis 
Trifolium fragiferum --Rødliste
Matricaria Chamomilla 
Rubus Lindebergii 
Lycopus europeus 
Sieglingia decumbens 
Alopecurus geniculatus 
Carex nemorosa 
Crataegus calycina 
Carex paniculata --Rødliste
Carex panicea
Trifolium campestre 
Epilobium montanum 
Ilex aquifolium 
Viburnum opulus 
Ajuga reptans 
Agrostis stolonifera 
Ranunculus repens 
Sedum anglicum 
Pteridium aquilinum ssp.aquilinum 
Fumaria muralis 
Taraxacum obliquum 
Tilia cordata 
Carex hirta 
Geranium molle 
Carex pulicaris 
Alliaria officinalis 
Glyceria fluitans 
Primula veris 
Luzula campestris 
Viola odorata 
Chrysanthemum parthenium 
Hieracium peleteranum 
Moehringia trinerva 
Viscum album     --Rødliste
Peucedanum palustre 
Fragaria moschata 
Malva moschata 
Adoxa moschatellina 
Viola palustris 
Calla palustris 
Triglochin palustre 
Scirpus mamillatus 
Galium odoratum 
Sorbus obtusifolia 
Saxifraga granulata 
Potamogeton praelongus 
Asplenium septentrionale 
Dryopteris Filix-mas 
Polygonatum cuspidatum 
Scirpus tabernaemontani 
Carex punctata --Rødliste
Allium ursinum 
Rubus radula 
Cardamine hirsuta 
Scirpus rufus
Fritillaria meleagris
Spergula salina 
Carex arenaria 
Lathraea Squamaria 
Cochlearia offisinalis 
Mercuralis perennis
Athyrium felix-femina
Carex remota 
Solanum dulcamara 
Prunus spinosa 
Carex nigra
Plantago lanceolata 
Sedum annuum
Arctium minus 
Scirpus pauciflorus 
Scirpus quinqueflorus 
Medicago lupulina 
Vicia angustifolia 
Cotoneaster divaricatus 
Barbarea stricta 
Geranium columbium 
Ribes uva-crispa 
Carex echinata 
Carex juncella
Polygonatum multiflorum
Rumex thyrsiflorus 
Listera ovata 
Ligusticum scoticum 
Plantago maritima 
Glaux maritima 
Angelica archangelica subsp. litoralis 
Crambe maritima 
Allium vineale 
Cakile maritima --Rødliste
Odontilis litoralis --Rødliste
Silene maritima 
Aster tripolium 
Euphorbia palustris 
Galium uliginosum 
Scirpus palustris
Centaurea nigra 
Iris Pseudocorus 
Sagina subulata 
Sorbus subsimilis 
Atriplex latifolia 
Dentaria bulbifera 
Puccinellia retroflexa 
Carex contigua 
Oxycoccus quadripetalus 
Sagina procubens 
Crataegus monogyna 
Corydalis fabacea 
Corydalis intermedia 
Chrysosplenium alternifolium 
Platanthera bifolia
Circium vulgare 
Veronica scutellaria 
Malus silvestris 
Linum catharticum 
Tulipa silvestris 
Lonicera periclymenum 
Lepidium heterophyllum 
Rubus dissimulans 
Lathurus vernus 
Orchis mascula 
Draba verna 
Arabidopsis Thaliana 
Carex caryophyllea 
Vicia lathyroides --Rødliste
Veronica agrestis
Zostera marina 
Tilbake til toppen av siden

Malurt, Artemisia absinthium.

  Funn: Kastellveien
 
 

Plantefunn fra Tromlingene

 
Tromlingene
Vernekategori : Naturreservat, våtmark
Naturverdi : Våtmark 
Vernet dato : 07.05.82 
Areal : 500 dekar 
Kommune: Arendal 
Tromlingene har en vakker beliggenhet på utsiden av Tromøya. Mange søker ut til Tromlingene på sommeren for å bade og slappe av. Særlig den sydlige delen har fine sandstrender.

Øya er fredet, men folk har lov til å slå opp telt inntil 2 dager. Sauer beiter på der hele sommeren. Om våren og høsten passerer store fulgeflokker over øya, og da blir det ofte arrangert fuglevandringer. Et gravandpar, viper og mange sjøfugler holder til på øya.
Flere store gravhauger preger Tromlingene, den eldste skal være fra år 1800 f.Kr.

Tromlingene har et særpreg. Den er dannet av et ra etter siste istid. Isen har skjøvet stein fra hele Sør-Norge ned til Trømøya og Tromlingene som er en del av det kjente raet fra Oslo-Jomfruland-Tromlingene. Ved Dømmesmoen ved Grimstad, går raet inn i landet. Rombeporfyr fra Drammensområdet finnes rikelig i området.

Botanisk sett, har ikke Tromlingene det helt store å by på. Store deler av øya er dekket av spesielle gressletter med kort gress. Det kan nesten minne om  "golfbanegress". Inne i mellom står flotte søyle-einer som ser ut som om de er formet. Den største overraskelsen er en gammel, stor barlindbusk midt på øya. Det vokser også kornstarr, strandreddik og kystløvetann der.
Ellers har Tromlingene en vanlig kystflora

Haakon Damsgaard har registrert alle plantene på Tromlingene. Disse registeringene ble gitt ut i Kristiansand Museums Årbok 1972.
Jordbærkløver fant han ikke på 1970-tallet.

Fullstendig planteliste for tromlingene

NORSK_NAVN

Alsikekløver
Ask
bakkeminneblom
Balderbrå
Barlind
Berberis
Bitterbergknapp
Blokkebær
Blåbær
Blåklokke
Blåstarr
Bred dunkjevle
Bringebær
Broddtegl
Bråtestarr
Buestarr
Bukkeblad
Burot
Duskull
Dverggylden
Einer
Engkarse
Engkvein
Englodnegras
Engnellik
Engrapp
Engsoleie
Engsyre
Engtjæreblom
Enårig knavl
Finnskjegg
Fjæresivaks
Fugletegl
Fuglevikke
Furu
Føllblom
Geittegl
Gjetertaske
Gjøkesyre
Gran
Gresstjerneblom
Grisnestarr
Groblad
Grøftesoleie
Grønnstarr
Gråstarr
Gulaks
Gulldusk
Gullris
Gulmaure
Gåsemure
Hanekam
Harestarr
Havsivaks
Hengebjørk
Hengevinge
Hestehavre
Hjertegras
Hundegras
Hvitkløver
Hvitveis
Hårsveve
Jonsokkoll
Jordbær
Jordbærkløver
Kattefot
Kirsebær
Klengemaure
Knappsiv
Knegress
Knereverumpe
Knortestarr
Kornstarr
Kornstarr
Krattmjølke
Krekling
Krossved
Krushøymol
Krypkvein
Krypsoleie
Kvassdå
Kystbergknapp
Kystløvetann
Legeveronika
Lodnestarr
Lodnestorkenebb
Loppestarr
Løvetann
Mannasøtgras
Markfrytle
Maurarve
Mjødurt
Mjølkerot
Myrfiol
Myrhatt
Myrsauløk
Myrsivaks
Nyresildre
Olavsskjegg
Ormtegl
Osp
Pollsivaks
Rogn
Rose
Rosettkarse
Rustsivaks
Ryllik
Rødkløver
Rødsvingel
Røslyng
Saltbendel
Saltsiv
Salturt
Sandarve
Sandstarr
Sauesvingel
Sisselrot
Skjermsveve
Skjoldbærer
Skjørbukurt
Skogburkne
Skogkløver
Skogsalat
Skogstjerne
Slyngsøtvier
Slåpetorn
Slåttestarr
Smalkjempe
Smyle
Smørbukk
Småbergknapp
Småengkall
Smånesle
Småsivaks
Småsivaks
Småsyre
Soleihov
Sommervikke
Stakekarse
Stankstorkenebb
Stemorsblom
Stjernestarr
Stolpestarr
Stornesle
Strandarve
Strandkjeks
Strandkjempe
Strandkryp
Strandkvann
Strandkål
Strandløk
Strandnellik
Strandreddik
Strandrug
Strandsmelle
Strandstjerne
Strandvendelrot
Strandvortemelk
Sumpmaure
Sumpsivaks
Svartburkne
Sverdlilje
Sveve
Sylarve
Tangmelde
Taresaltgras
Tepperot
Tettestarr
Tiriltunge
Tofrøvikke
Tranebær
Tunarve
Tungras
Tunrapp
Tyttebær
Vanlig arve
Vassarve
Veitistel
Veiveronika
Vill-lin
Vårarve
Vårskrinneblom
Vårstarr
Åkerdylle
Åkerstemorsblom
Åkertistel
Åkerveronika
LATINSK NAVN 

Trifolium hybridum 
Fraxinus excelsior 
Myosotis hispida 
Matricaria inodora 
Taxus baccata
Berberis vulgaris 
Sedum acre 
Vaccinium uliginosum 
Vaccinium mytillus
Campanula rotunifolia 
Carex flacca 
Typha latifolia 
Rubus idaeus 
Dryopteris spinulosa 
Carex pilulifera 
Carex incurva 
Menyanthes trifoliata 
Artemisia vulgaris 
Eriophorum angustifolium
Centaurium pulchellum
Juniperus communis 
Cardamine pratensis 
Agrostis tenuis 
Holcus lanatus 
Dianthus deltoides 
Poa pratensis
Ranunculus acris 
Rumex Acetosa 
Viscaria vulgaris 
Scleranthus annuus 
Nardus stricta 
Scirpus uniglumis 
Dryopteris Linnaeana 
Vicia cracca 
Pinus silvestris
Leontodon autumnalis 
Dryopteris dilatata 
Capsella bursa-pastoris 
Oxalis acetosella 
Picea abies 
Stellaria graminea 
Carex distans 
Plantago major 
Ranunculus Flammula 
Carex tumidocarpa 
Carex canescens 
Anthoxantum odoratum 
Lysimachia thyrsiflora 
Solidago Virgaurea 
Galium verum 
Potentilla anserina 
Lychnis flos-cuculi 
Carex leporina
Scirpus martimus
Betula verrucosa 
Dryopteris phegopteris
Avena elatior 
Briza media 
Dactylis glomerata 
Trifolium repens 
Anemone nemorosa 
Hieracium pilosella 
Ajuga pyramidalis 
Fragaria versca 
Trifolium fragiferum
Antennaria dioeca 
Prunus avium
Galium Aparine 
Juncus conglomeratus 
Sieglingia decumbens 
Alopecurus geniculatus 
Carex nemorosa 
Carex paniculata --Rødliste
Carex panicea 
Epilobium montanum 
Empetrum nigrum
Viburnum Opulus 
Rumex crispus 
Agrostis stolonifera 
Ranunculus repens 
Galeopsis tetrhit 
Sedum anglicum 
Taraxacum obliquum 
Veronica officinalis 
Carex hirta 
Geranium molle 

Carex pulicaris 
Taraxacum vulgare 
Glyceria fluitans 
Luzula campestris 
Moehringia trinerva 
Filipendula ulmaria
Peucedanum palustre
Viola palustris 
Potentilla palustris
Triglochin palustre 
Scirpus mamillatus 
Saxifraga granulata
Asplenium septentrionale 
Dryopteris Filix-mas 
Populus tremula 
Scirpus tabernaemontani 
Sorbus aucuparia 
Rosa sp. 
Cardamine hirsuta 
Scirpus rufus 
Achillea millefolium
Trifolium pratense 
Festuca rubra 
Calluna vulgaris 
Spergula salina 
Juncus gerardi 
Salicornia europaea 
Arenaria serphyllifolia 
Carex arenaria 
Festuca ovina 
Asplenium adianthum-nigrum 
Hieracium umbellatum 
Scutellaria galericulata 
Cochlearia offisinalis 
Athyrium felix-femina 
Trifolium medium 
Lactuca muralis 
Trientalis europaea 
Solanum dulcamara 
Prunus spinosa
Carex nigra 
Plantago lanceolata 
Deschampsia flexuosa 
Sedum telephium 
Sedum annuum 
Rhinanthus minor 
Urtica urens 
Scirpus pauciflorus 
Scirpus quinqueflorus 
Rumex acetosella 
Caltha palustris
Vicia angustifolia 
Barbarea stricta 
Geranium robertianum 
Viola tricolor 
Carex echinata 
Carex juncella 
Urtica dioeca 
Honckenya peploides 
Ligusticum scoticum 
Plantago maritima 
Glaux maritima 
Angelica Archangelica subsp. litoralis 
Crambe maritima 
Allium vineale 
Armeria maritima 
Cakile maritima --Rødliste
Elymus arenarius
Silene maritima 
Aster tripolium 
Valeriana sambucifolia subsp. salina 
Euphorbia palustris 
Galium uliginosum 
Scirpus palustris 
Asplenium trichormanes 
Iris Pseudocorus 
Hieracium auricula 
Sagina subulata
Atriplex latifolia 
Puccinellia retroflexa 
Potentilla erecta 
Carex contigua 
Lotus corniculatus 
Vicia hirsuta 
Oxycoccus quadripetalus 
Sagina procubens 
Polygonium aviculare 
Poa annua
Vaccinium vitis-idaea 
Cerastium caespitosum 
Stellaria media 
Circium vulgare 
Veronica scutellaria 
Linum catharticum 
Cerastium semidecandrum 
Arabidopsis thaliana
Carex caryophyllea 
Soncus arvensis 
Viola arvensis

Circium arvensis 
Veronica agrestis 

Merdø, en historisk øy 

Merdø er en idyllisk øy som ligger ut for Arendal. Den har pr. i dag 8 fastboende (2000) og mange sommergjester. Øya har daglig båtforbindelse, særlig god forbindelse på sommeren.
Merdø spilte en viktig rolle i seilskutetiden. Fra 1600-tallet måtte alle skutene innom Merdø for å fortolle og proviantere; den ene brønnen har gitt godt vann i mange år! 
Mange loser bodde på øya, og de møtte skutene når de nærmet seg Merdø. Arendal og Merdø var en av de viktigste havnene i Norge fra 1600-1800. Ca 10.000 sjøfolk har druknet rundt øya. Mange ble begravet på Merdø.

Det ser ikke ut som seilskutene har lagt igjen ballastjord på Merdø, men mange villtulipaner vokser der.

Under krigen ble det dyrket såpeurt på Merdø. Denne ble brukt i såpeproduksjon sammen med tang til B-såpe. Særlig rota inneholder et stoff som skummer, saponiner. I dag vokser både enkle og doble såpeurt der; - den enkle regnes for å være den eldste.
 
 

Søndag 20. aug. Ekskursjon med Sørlandet botaniske forening  til Merdø utenfor Arendal

   Denne ruta gikk vi.

11 deltakere. Øya Merdø har hatt en betydningsfull rolle i sjøfartshistorien i Norge, og Christian IV har også besøkt øya 2 ganger. Siden vi har lite plantebelegg fra Merdø, var vi spente på hva vi ville finne. Ville vi finne mye ballastplanter? 

Vi tok Merdøferga ut fra Arendal,  i et ustabilt vær, og vi gikk i land ved museet på Merdø.  5 barn og 5 voksne bor på øya i dag. 

Først fant vi mye 
såpeurt, (Saponaria officinalis)
Såpeurt med enkle og doble sett med kronblader vokste side om side. Såpeurt med enkle kronblad regnes som den eldste typen. Under krigen ble såpeurten dyrket på øya, og de utvant saponiner, særlig fra rotstokken på planten; og sammen med tang ble det laget B-såpe.

Vi fulgte de smale grusveiene sydover på øya. Der vokste 
murtorskemunn, (Cymbalaria muralis)
landøyda, (Senecio jacobaea)
svartsøtvier,(Solanum nigrum) og 
breiasal, (Sorbus latifolia)

Ved sjøen vokste 
strandmelde, (Atriplex littoralis)
kystarve,(Cerastium diffusum)
strandarve, (Honckenya peploides)
strandstjerne, (Aster tripolium)
strandkål,( Crambe maritima), og 
strandkvann, (Angelica archangelica subsp. litoralis).

Deretter gikk vi over på vestsiden av øya; strandsonen besto av rullestein, som er en del av raet. Vi gikk først gjennom et buskområde med bla. en del 
berberis, (Berberis vulgaris), 
bergflette, (Hedera helix), 
rips, (Ribes rubrum) og 
rognasal, (Sorbus hybrida)

Mot sjøen vokste en del 
slåpetorn,( Prunus spinosa), 
klatreslirekne,( Fallopia dumetorum)  og 
strandreddik, (Cakile maritima)

I rullesteinene like ved sjøen, vokste mengder av 
strandflatbelg, (Lathyrus japonica)
Der vokste også 
slyngsøtvier, (Solanum dulcamara) og 
skogvikke, (Vicia sylvatica).

Videre gikk vi inn til midten av øya nordover. Dette er et tett buskområde. Vi undret oss over alle mispelbuskene som naturalisert i tett kratt ut mot havet;
bulkemispel, (Cotoneaster bullatus), 
dielsmispel, (Cotoneaster dielsianus) og 
krypmispel, (Cotoneaster horizontalis).

Vi passerte også noen store 
kristtorn, (Ilex aquifolium)
den største var på ca 7 meter. Denne forekomsten er kjent fra tidligere. I dette området sto også et stort tre av 
bredasal (Sorbus latifolia)
tilsynelatende helt forvillet i kratt.

Nord på øya ble vi overrasket av to busker 
asparges , (Asparagus officinalis)
Da vi gikk mot fergestedet igjen, passerte vi noen trær og busker som nok var gjenstående etter tidligere dyrkning, 
fagerrogn (Sorbus meinichii), 
kanadisk blåhegg (Amelanchier x lamarckii), 
ungarsk syrin (Syringa josikaea) og 
popler (Populus nigra og P. balsamifera var. elongata).

Vi ble fortalt at det vokste mye villtulipaner, som blir regnet som en ballastplante, på øya om våren, men Merdø ble ikke brukt til ballast siden øya huset for det meste tollere og loser. Ballastjorda ble vanligvis lagt andre steder. - 

Fagbotaniker på turen var Per Arvid Åsen. Han lagde en  kryssliste. Innsamlinger (44 belegg) og kryssliste er deponert på Agder naturmuseum og botaniske hage.

 Turleder Trond Baugen

 
Mertensia maritima, Østersurt ble funnet på Mærdø for en del år siden, den er ikke funnet igjen

Et utvalg:

NORSK NAVN
Asparges
Berberis
Bergflette
Bulkemispel
Dvergsmyle
Gulmaure
Kantkonvall
Kirsebær
Murtorskemunn
Nyresildre
Prikkperikum
Rips
Rognasal
Rosettkarse
Ryllik
Skjoldbærer
Skogvikke
Slyngsøtvier
Slåpetorn
Smalkjempe
Smørbukk
Stankstorkenebb
Strandflatbelg
Strandkvann
Strandkål
Strandmelde
Strandreddik
Strandstjerne
Strandvortemelk
Svartsøtvier
Såpeurt
Tettstarr
Tettstarr
Tiggersoleie
Tofrøvikke
Vanlig knoppurt
Villapal
Vårarve
Åkervindel
LATINSK NAVN
Asparagus offisinalis
Berberis vulgaris
Hedera helix
Cotoneaster bullata
Aira praecox
Galium verum
Polygonatum odoratum
Prunus avium
Cymbalaria muralis
Saxifraga granulata
Hypericum perforatum
Ribes rubrum
Sorbus hybrida
Cardamine hirsuta
Achillea millefolium
Scutellaria galericulata
Vicia silvatica
Solanum dulcamara
Prunus spinosa
Plantago lanceolata
Sedum Telephium
Geranium Robertianum
Lathyrus maritimus
Angelica Archangelica subsp. litoralis
Crambe maritima
Atriplex littoralis
Cakile maritima
Aster tripolium
Euphorbia palustris
Solanum nigrum
Saponaria officinalis
Carex contigua
Carex spicata
Ranunculus sceleratus
Vicia hirsuta
Centaurea Jacea
Malus silvestris
Cerastium semidecandrum
Convolvulus arvensis

Hisøya, noen plantefunn

 
Hisøya, øy i Arendal kommune, Aust-Agder; 8 km2.
Hisøy kommune ble slått sammen med Arendal, Tromøy, Øyestad og Moland kommuner 1992.

Hisøya ligger vakker til sørøst for Arendal by. Øya har en historie om en omfattende skipsfart, og mange fremmede planter har blitt innført i ballastjord. Villtulipanen og murtorksemunnen er eksempler på dette.

Hisøya har et unikt frområde med mange stier. Noen av stiene er deler av de gamle stiene folk brukte for å komme inn til Arendal eller Kolbjørnsvik. Mot sørøst ligger idylliske svaberg ned mot sjøen, Grødevika og Vrakevika. På syddelen ligger en fin og hyppig brukt sandstrand; Stølsvika med parkeringsplasser.

Hisøya kan by på mange botaniske perler, og mange planter er kanskje ikke registrert?

NORSK_NAVN

Armensk bjørnebær
Blåbringebær
Blåmunke
Broddbergknapp
Duskbjørnebær
Engknoppurt
Fagerperikum
Glansmarikåpe
Grønnstarr
Gul lerkespore
Klobjørnebær
Kysteinstape
Mattesveve
Prikkstarr
Raspbjørnebær
Småborre
Sprikemispel
Steinstorkenebb
Svartknoppurt
Tunbendel
Vanlig nattfiol
Vollkarse
Vårrublom
LATINSK NAVN 

Rubus armeniacus
Rubus caesius
Jasione montana
Sedum rupestre
Rubus thyrsanthus
Centaurea jacea
Hypericum pulchrum
Alchemilla micans
Carex tumidocarpa
Corydalis lutea
Rubus lindebergii
Pteridium aquilinum ssp.aquilinum
Hieracium peleteranum
Carex punctata
Rubus radula
Arctium minus
Cotoneaster divaricatus
Geranium columbium
Centaurea nigra
Spergula rubra
Platanthera bifolia
Lepidium heterophyllum
Draba verna
Tilbake til toppen av siden

Tromøya

 
Tromøy, øy i Arendal kommune, Aust-Agder, rett øst for bysenteret; 13 km lang og 30 km2. Tidl. kommune, slått sammen med Arendal, Hisøy, Øyestad og Moland kommuner 1992. En 400 meter lang hengebro ga veiforbindelse med fastlandet i 1961.

Interessant botanisk område

Tromøya et et meget interessant botanisk område. De beste områdene er rundt Færvik, Alvekilen, Vågsnes og Skare. Øya er også preget av flere hundreår med skipsfart slik at mange ballastplanter er tilstede.

Friområde

Trømøya er et viktig friområde som blir brukt hyppig av de som bor rundt Arendal. Hove leir og Spornes er populære. Sandstranda ved Hove leir er fin for små barn fordi det er langgrunt. På Spornes legger vanligvis bølgene igjen en fin stanstrand, men av og til er sanda borte. I Alvekilen på Tømmerstø finnes også en fin sandstrand og stupebrett.

Den delen av Trømøya som vender ut mot havet i sydøst, er preget av rullesteiner som isbreen en gang skjøv med seg fra hele Sør-Norge. Rombeporfyr fra Drammensdistriktet er en spesiell gjest.

Noen plantefunn på Tromøya

NORSK_NAVN LATINSK NAVN 
Alantrot
Asparges
Bakkeminneblom
Dvergminneblom
Eføy
Firblad
Fulgerede
Gullstjerne
Gulltvetann
Jordbærkløver
Korallhagtorn
Krypjonsokkoll
Lind
Marianøkleblom
Marsfiol
Moskusjordbær
Moskusurt
Myrkongle
Myske
Nøkketjønnaks
Ramsløk
Rutelilje
Sanikel
Skjellrot
Skogbingel
Skogcalla
Slåpetorn
Storkonvall
Stortveblad
Strandrødtopp
Tannrot
Vanlig hagtorn
Vanlig nattfiol
Villapal
Vårarve
Vårbendel
Vårerterknapp
Vårmarihand
Vårvikke
Inula helenium
Asparagus officinalis
Myosotis hispida
Myosotis stricta
Hedera helix
Paris quadrifolia
neottia nidus-avis
Gagea lutea
Lamium galeobdolon
Trifolium fragiferum
Crataegus calycina
Ajuga reptans
Tilia cordata
Primula veris
Viola odorata
Fragaria moschata
Adoxa moschatellina
Calla palustris
Galium odoratum
Potamogeton praelongus
Allium ursinum
Fritillaria meleagris
Sanicula europaea
Lathraea squamaria
Mercuralis perennis
Lysichiton americanus
Prunus spinosa
Polygonatum multiflorum
Listera ovata
Odontilis litoralis
Dentaria bulbifera
Crataegus monogyna
Platanthera bifolia
Malus silvestris
Cerastium semidecandrum
Spergula vernalis
Lathurus vernus
Orchis mascula
Vicia lathyroides

F= Tromlingne

Noen plantefunn:

Asparges, Asparagus officinalis, er en spesiell busk med smale trådblad. 
 • Tromøya: Den vokser på Bjellandstranda like ved sjøen. (Juni-2000 Trond Baugen)
 • Tromøya: Den er observet på Revestrand (ikke bekreftet)
 • Merdø: To planter nordøst på øya  (Aug 2000 Trond Baugen)
Gullkrage, Chrysanthemum segetum, er et åkerugress som var plagsomt for 200 år siden. Moderne jordbruk har nærmest utryddet dette ugresset i dag. Tre lokaliteter finnes ved hovedveien gjennom Nedenes der veien vår ned til Hasla. Etter ca 100 meter på veien mot Hasla, ses store mengder med gullkrage på begge sider av veien; men på et lite område.
Jordbærkløver, Trifolium fragiferum, Den er på rødlista over truede blomsterarter. Jordbærkløver ligner mye på hvitkløver, men den vokser krypende. Når den er avblomstret, ligner frukten et jordbær. Den vokser vanligvis på gressbakke nær sjøen.

Eksemplarene på Skare og Tromlingene er litt forskjellige. Sauer går og beiter på Tromlingene, så der er jordbærkløveren liten og mer krypende. På Skare er den større og står opprett.

 • Første funn på Skare på 1880-tallet, men ikke sett senere. Funnet aug 1999 (Trond Baugen): vokser noen få meter fra sjøen på en gressbakke på Skarestrand, på en parkeringsplass.  Vokser ca 10 cm over havnivået. Biotop E.
 • Ny lokalitet på Tromlingene aug. -2000 (Trond Baugen): Vokser på sydvestdelen av Tromlingene ved en brakkvannsdam. Den vokser ca 15 cm over havnivået på gressbakke. 4 lokaliteter på ca 100 meter. 
Misteltein, Viscum album, vokser på et tre rett utenfor Sparebanken sør ved Arena i Arendal. Den var frodig helt til en vikar hos teknisk etat klippet den ned sommeren-99. Noen blad står igjen i dag. Den er fredet. Det var Gunnar Oveland (86), tidligere rektor ved Reiersøl planteskole, som klarte å sette inn et mistelteinfrø i barken på et Sorbus-tre. Den tidligere mistelteinen var frodig og fin før den ble kuttet ned. Nå kommer en liten plante med to blad ut av barken. Vi får håpe at den får stå i fred! (nov.-2000)
Se misteltein på Mølen
Myske, Asperula odorata, vokser rikelig sammen med storkonvall i Alvekilen. Den liker skygge og fuktighet.
 • Alvekilen på sydsiden, biotop A (MK 925,805). Mange planter på en lokalitet. Ved stien.
 • Færvik på Tromøya
Rutelilje, Fritillaria meleagris, ble funnet ved Blåklokken barnehage på Færvik. Den er trolig forvillet. Lokalitet B (MK 890,792)
Skjellrot, Lathraea squamaria, er en merkelig snylteplante som blomstrer allerede i april. Den er 5-20 cm høy, flerårig, rødbleik,saftig parasitt uten klorofyll. Aksene er ensidig nikkende, og begeret er klokkeformet. Snylter særlig på røttene på hassel og or. Mest på god moldjord. Denne planta er nok mer utbredt enn til nå kjente lokaliteter. Vennligst gi beskjed ang. nye lokaliteter!  Blomstrer i april/mai.  E-post
 • Færvik på Tromøya: Følg bekk ved Blåklokken barnehage inn i skogen ca 200 meter. Inn til høyre vokser mer enn 100 planter. Blomstrer april/mai. Lokalitet B (MK 890,791)
 • Færvik på Tromøya: Langs kjerrevei fra Blåklokken barnehage mot Færvik kirke. Motsatt side  ed et hvitt hus, ca 5 meter fra veien i et kratt: ca 20 planter. Lokalitet B (MK 889,790)
  • Alvekilen, ca 10 lokaliteter på et begrenset område, ca 100 meter fra sjøen. Biotop A (MK 925,805)
 • Alvekilen på Tromøya: Innerst i Alvekilen vokser flere hundre skjellrot i edelløvskogen. Deler av området er beite for sauer.
 • Alvekilen på Tromøya: Syd for Alvekilen (biotop A) finner flere lokaliteter med skjellrot i edelløvskog
 • Songe. Vokser i lia opp mot Solåsen
Skogbingel, Mercurialis perennis
Trømøya: Vokser tallrik innerst i Skarekilen. Biotop D (MK 949,837).
Storkonvall, Polygonatum multiflorum, vokser rikelig i en edelløvskog i Alvekilen. Den finnes også to andre steder på Tromøya.
 • Alvekilen, ved sjøen i biotop A (MK 925,805). Rikelig.
 • I edelløvskog ved Vågsnes. Biotop C (MK 91,81). Spredt, flere lokaliteter
 • Færvik i biotop B (MK 890,791). Sør for Blåklokken barnehage. Rikelig
 • Barbu, Arendal: I veiskråningen øst for rundkjøringen ved den nye tunnelen, vokser flere storkonvall, 10-15 eks.

 •  
Stortveblad, Listera ovata, vokser i et lite antall i Alvekilen.
  Alvekilen i biotop A (MK 925,805). Noen planter
Snau vaniljerot, Monotropa hypopitys ssp. hypophegea
Bjorbekk
vokser i granskog ved Bjorbekk kirke. Rettere sagt ved veien der elva fra Sagvannet kommer ned; i en liten foss. Dette er en snylteplante som er gulhvit, og den trives best i barskog. Vaniljerot snylter på en sopp som igjen tar næring fra andre trær. Snau vaniljerot er sjelden i Norge.

Ottersland i Moland
Sigfred Ottersland (Naturfaglærer ved Moland Ungdomsskole) melder om funn av vaniljerot ved Ottersland

Sogne i Arendal
Arne Flor, lærer ved Birkenlund skole, har funnet mye vaniljerot ved Songe.

Flere lokaliteter er nok ikke registrert. Send mail! E-post

Vanlig nattfiol, Platanthera bifolia, finnes spredt rundt på Tromøya; noen steder i et stort antall. Grov nattfiol finnes også, men den er ikke så vanlig. En lokalitet har 210 planter (2001)
Vårmarihand,  Orchis mascula,  vokser spredt på Tromøya ofte ved sjøen på fuktige gressbakker.
 • Hefte: Langs skogsvei sammen med gress. <100
 • På nordsiden av Alvekilen: MK 924,810 <100
 • Tromøya ved plastbåtfabrikken. ca 20 .

 •  
Lysichiton americanus, også kalt skunk-kalla blant lokalbefolkningen, er en amerikansk vannplante som vokser langs en bekk ved Blåklokken barnehage ved Færvik. Den ligner myrkongle, men er mye større, og den har gult hylsterblad rundt "kongla". Bladene kan bli over 1 meter på sensommeren. Lukta er grusom; kalles også "stankkål". En sjømann skal visstnok ha tatt med noen planter fra Amerika for mange år siden.
 • Lokalitet B (MK 890,792).

 • Funnet like ved Roligheten skole. Omtalt i Agderposten juni 2000.
Se Agder Naturmuseum og Botaniske hage:
Spesialside om SKUNK-KALLA, Lysichiton americanus

  Ekskursjon: 19. august 2001 til Tverrdalsøya og Eikeland i Arendal kommune

   (fra Blyttia 2/2002)

  Vi møttes i Kilsund, men her var det meste under asfalt
  og betong, så det ble lite botanisering. Storkvein Agrostis
  gigantea var ugress i bed. l sundet betraktet vi store
  mengder japansk drivtang Sargassum muticum. Den
  egentlige botaniseringen startet deretter på Staubø og
  utover langs veien til «Kjenna». Ved kultursenteret vokste
  det mye blåbringebær Rubus caesius (MK 988,913),
  både med blomster og i frukt. Smaken var syrlig. Her var
  også mange forvillede og gjenstående haveplanter, bl.a.
  ble ekte kaprifol Lonicera caprifolium demonstrert. Såpeurt Saponaria officinalis med enkle blomster var også vanlig i området (også fylte). 
   

  Marsfiol Viola odorata
  så vi også forvillet fra de gamle havene, l muren vokste 
  gul lerkespore Pseudofumaria lutea
  Apotekerkattost Malva sylvestris
   

  Av ville planter merket vi oss 
  rødkjeks Torilis japonica, 
  blankstorkenebb Geranium lucidum og 
  nesleklokke Campanula trachelium.
   

  l gammelt villnis vokste det 
  krøll-liljer Lilium martagon blant 
  gravmyrt Vinca minor og 
  bergflette Hedera helix.

  Tett buskas av 
  snøbær Symphoricarpos albus (MK 989,913).
  Humle Humulus lupulus
  med «humlekopper». Haakon Damsgaard som ledet ekskursjonen og hadde gjort et utmerket forarbeide, fortale at her også fantes hannplanter, men disse var uønsket. Humle så vi forresten mye av under hele ekskursjonen.
   

  Senere i tørt kratt/skråning mellom Staubø og Kjenna:

  skogkløver Trifolium medium, 
  lakrismjelt Astragalus glycyphyllos, 
  bergmynte Origanum vulgare, 
  fagerklokke Campanula persicifolia, 
  kransmynte Clinopodium vulgare og 
  tettstarr Carex spicata.
   

  Dominans av
  bjørnebær Rubus fruticosus coll.,
  som vi lot være denne gangen,
  ikke var der blomster og ikke var bærene modne!
   

  Kjenna (MK 993,913) er omgitt av tett 
  takrøyrbestandPhragmites australis
  vi så ikke vannspeilet. 

  Noen planter her:

  dronningstarr Carex pseudocyperus, 
  vanlig andemat Lemna minor,
  skogsivaks Scirpus sylvaticus, 
  sverdlilje iris pseudacorus, 
  sjøsivaks Schoenoplectus lacustris,
  dikeforglemmegei Myosotis laxa og 
  myrkongle Calla palustris

  Det vokser også 
  vasstelg Dryopteris cristata
  her, men det var ingen som ville ut i sumpen, så det ble
  med opplysningen! l veikanten vokste 
  steinstorkenebb Geranium columbinum.
   

  Neste stopp var rusletur nordvest for Bota brygge
  (MK 991.927). Her var det mye såpeurt og ikke minst
  humle, som hadde tatt fullstendig overhånd i en have/
  villnis. Vi merket oss 

  løkurt Alliaria petiolata
  hundepersille Aethusa cynapium og
  rødkjeks Tonlis japonica
   

  Gjenstående i gammel have: 
  kjempekonvall Polygonatum x hybridum
  busknellik Dianthus barbatus
  og en stor hannplante av humle.

  Eikeland (MK 978,929, ED50): demonstrasjon av
  blåmelde Chenopodium glaucum
  som «ugress" i haven. Den var tidligere sett i 1943 på stedet. Nå var det nylig blitt rotet opp i jorda her, og frøene  adde tydeligvis ligget spiringsdyktige siden den gang. 
   

  Andre balastplanter her var 

  byvortemelk Euphorbia peplus og
  lodnestarr Carex hirta.

  l et dike så vi 
  nøstepiggknopp Sparganium glomeratum
  Tørre skråninger frembrakte bl.a. 

  engnellik Dianthus deltoides,
  broddbergknapp Sedum reflexum og
  krattslirekne Fallopia dumetorum.
   

  Til slutt så vi på gjenstående og forvillete haveplanter:

  gråmynte Mentha longifolia, 
  pimpinellerose Rosa pimpinellifolia, 
  prestegårdsroser Rosa x alba, 
  alantrot Inula helenium, 
  prakthjelm Aconitum x stoerkianum med sterkt
  blå blomster, 

  brun daglilje Hemerocallis fulva, 
  takløk Sempervivum tectorum, 
  bergenia Bergenia crassifolia og
  kjempespringfrø Impatiens glandulifera
   

  Vi avsluttet med Norges østligste lokalitet av
  jordnøtt Conopodium majus.

  Per Arvid Åsen
                   Tilbake til toppen av siden


.