Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Iveland kommune
Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Iveland kommune 
 Iveland kommune ligger i Aust-Agder og grenser til Vennesla kommune 
(Vest-Agder) i sør, Evje og Hornnes kommune i nord og Birkenes kommune i øst. Kommunens areal er på 260 km2 og folketallet var 1. januar 2001 på 1134. Kommunen har spredt bosetting og tre mindre tettsteder: Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Kommuneadministrasjonen holder til på Birketveit. 

Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med.

Kommuneblomst:
Hvit nøkkerose, Nymphaea alba
Innhold
Plantefunn:

Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.
Naturreservater
Farmyrane naturreservat
405 moh.
MK 3785
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 211 dekar 
Kommune: Iveland 

Farmyrane ligger ca 2 km sør for Eptevatn. Terrenget rundt er et småkupert skoglandsskap med glissen lyngfuruskog.
Her finnes flatmyr med fattig vegetasjon og flere små tjern.
De vanligste artene som vokser her er bjønnskjegg, torvull,vortetorvmose og dvergtorvmose.

En viktig årsak til fredning, er myrtypen samt en særs variert torvmoseflora. Særlig sjelden er pisketorvmose, Sphagnum annulatum var. annulatum

Melandsmyrane  naturreservat
390 moh.
MK 3982
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 233 dekar 
Kommune: Iveland 

Myren ligger ca. 3 km nordøst for Iveland sentrum ved Meland. Veksler mellom skrinn furuskog og åpen myr.
Området er dominert av flatmyr, svakt hellende bakkemyr og noen tjern. Fattigmyr.

Fredingsårsak er å ta vare på en av de vanlige myrtypene i Aust-Agder.
 

.