Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Valle kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Valle kommune 
Valle kommune har nær 1 470 innbyggjarar. Det er to senter i kommunen, Rysstad og Valle. Kommuneadministrasjonen ligg i Valle. Det var 1. januar 1962 at Valle og Hylestad vart slegne saman til ein kommune, som fekk namnet Valle. 


 Kommuneblomst:
Bergbruske (bergfrue), Saxifraga cotyledon
Innhold
Plantefunn:
Tysbast, Daphne mezereum.

Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.
Naturreservater
Kyrelitjern naturreservat
850-900 moh.
ML 147804
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 Areal : 132 dekar Kommune: Valle 

Myrene ligger ved Kyrelitjern nordvest for Store Bjornevatn ved RV 45. Området er rikt på morenemateriale og ligger i den subalpine bjørkeskogregionen.

Terrenget veksler mellom små flekker med fastmark og smale myrkompleks. Det finnes svakt hellende bakkemyrer og flatmyr.
 

Fastmarksamfunnet:

 • Fjellbjørkeskog
 • Røsslyng
 • Skrubbær
 • Rypebær
 • Blåbær
 • Tyttebær
 • Blåtopp
 • Bjønnkam


Rikmyrvegetasjon:

 • Dvergjamne
 • Svarttopp
 • Bjønnbrodd
 • Fjellfrøstjerne
 • Fjelløyentrøst
 • Hårstarr
 • Brudespore
 • Korallrot (mye)
 • Kildemose, Philonotis seriata
 • Fagermosen Mnium pseudopunchtatum
 • Piperrensermose
 • Rypebunke
 • Gullklomose
 • Søterot
 • Tjønnbrodd
 • Gulstarr

 •  


 Interessante funn i Valle kommune

Tysbast, Daphne mezereum.
   Funn: Oppunder Bråneheii ML1748