Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Evje og Hornnes kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Evje og Hornnes kommune 
 Evje og Hornnes kommune, som har et areal på 550km2 har en variert og vakker natur med et rikt biologisk mangfold. Terrenget veksler mellom flate furumoer og jordbrukslandskap til bratte, skogkledte lier og snaufjell. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget, Mandalsvassdraget og Tovdalsvassdraget. Furu og bjørk er hovedtreslagene i kommunen. Noen steder finner en også gran, og varmekjære arter som lind, alm og barlind. Kommunen er rik på gamle kulturlandskap og har flere særegne kulturminner etter gruvedrift og den smalsporede  Setesdalsbanen.

Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med.

Kommuneblomst:
Furu, Pinus sylvestris

Innhold

Plantefunn:
Tysbast

Evje og Hornnes kommune
Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.

Naturreservater
Lindalen naturreservat Vernekategori :  Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Alm-lindeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 110 dekar 
Kommune: Evje og Hornnes 
Hovassdalen naturreservat Vernekategori : Naturreservat, barskog 
Naturverdi : Barskog 
Vernet dato : 09.07.93 
Areal : 9835 dekar 
Kommune(r) : Evje og Hornnes (Åseral) 
Røyrtveit naturreservat Vernekategori : Naturreservat, barskog 
Naturverdi : Furuskog 
Vernet dato : 21.07.1917 
Areal : 75 dekar 
Kommune: Evje og Hornnes 
Storslåtta naturreservat
470 moh.
MK 2284
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 506 dekar 
Kommune: Evje og Hornnes 

Flatmyrer med svakt hellende bakkemyr dominerer. I kanten av Storslåtta er det bartte bakkemyrer. Fastmattesamfunn av fattigmyr dekker mer enn 90%. Bjønnskjegg og vortetorvmose dominerer. Langs bekken gjennom myrområdet, er det mange bløte partier med flytetorv.

Dette er et typisk myrområde i høydenivået 300-500 moh., derfor er den fredet.

.


 .

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Tallfakta:Kommunens areal er på 550 km2 og folketallet er på ca. 3350.

 Furu er valgt kommuneblomst pga sin typiske utbredelse i kommunen, spesielt i sammenheng med de vidstrakte furumoene på de store sandavsetningene i dalbunnen.

NATUR OG LANDSKAP


Evje og Hornnes kommune, som har et areal på 550km2 har en variert og vakker natur med et rikt biologisk mangfold. Terrenget veksler mellom flate furumoer og jordbrukslandskap til bratte, skogkledte lier og snaufjell. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget, Mandalsvassdraget og Tovdalsvassdraget. Furu og bjørk er hovedtreslagene i kommunen. Noen steder finner en også gran, og varmekjære arter som lind, alm og barlind. Kommunen er rik på gamle kulturlandskap og har flere særegne kulturminner etter gruvedrift og den smalsporede Setesdalsbanen.
 
 

Klima og fauna.


Lokale terrengforhold gjør at klimaet varierer fra sted til sted slik at området er det en kaller "lokalklima-dominert". Normalt har regionen kalde vintre (-10° til -20° C) og varme, tørre somre (+20° til +30° C). Hele kommunen er vanligvis snødekt om vinteren. På Byglandsfjord (ved kommunens nordre grense) er normalnedbøren 1205 mm i året og middeltemperaturen målt til 5.7° C.

Det vekslende terrenget med furumoer små daler og lauvskoglier gir gode forhold for et rikt dyre- og fugleliv. Kommunen har en stor elgbestand, og mye hjort og rådyr. Beveren er tallrik langs vann og vassdrag. Gaupa har formert seg i området i de siste år. Det finnes både rype og skogsfugl i heiene. Om våren utfolder tiur og orrhane sitt særpregede spill i bortgjemte myrområder.
De mange våtmarksområdene i kommunen er hekke- og trekkområder for en mengde arter av ande- og vadefugl. Den sjeldne fiskeørna hekker også på to-tre steder i Otra.
 

Jakt og fiske.

  Kommunen er en av de største "elgkommunene" på Sørlandet. I 1999 ble grunneierne samlet tildelt 280 elg, 14 hjort og 140 rådyr. Enkelte grunneiere driver jaktutleie for både hjortevilt og småvilt. I deler av Otra, i Byglandsfjord og i en rekke av heivatna er det tilrettelagt for fiske. Både i Otra og i flere vann på heiene er det fin aure. Nedenfor Fennefossen i Otra er det også abbor (kalt "sjebbe" lokalt) og kanadisk bekkerøye (utsatt i sidevassdrag). I Byglandsfjorden finnes en særegen, relikt innlandslaks "bleke".
Fiskekort fås kjøpt på turistkontor, bensinstasjoner og i noen av forretningene. Fisketrygdavgiftskort fås kjøpt på postkontoret og må legges fram ved kjøp av fiskekort.
 
 

Berggrunn.


Evje og Hornnes kommune ligger i det Sør-norske grunnfjellsområdet der berggrunnen i hovedsak består av sure gneis- og granittbergarter. Gjennom den østre delen av kommunen strekker det seg et område med amfibolitt, ca. 35 km langt og 10-15 km bredt, med en mengde pegmatittganger. Pegmatitten er internasjonalt kjent for sitt høye innhold av mange og sjeldne mineraler, ofte i store krystaller. Flere steder i amfibolitten finnes også malmsoner med sulfider av jern, kobber og nikkel.

Mineraler:
Blant mineralinteresserte er området viden kjent som et spennende område med mange sjeldne mineraler. Hvert år er det mange besøkende i kommunen som kommer for å jakte på mineraler, og for å besøke blant annet Setesdal Mineral Park, som er et unikt anlegg med store mineralutstillinger i tunneler skutt inn i fjellet.Evje/Iveland- området er internasjonalt kjent for sine store mineralrikdommer. Over 100 forskjellige mineraler er funnet her, til dels svært sjeldne.Kommunens museum har også store mengder dokumentasjon fra tidligere gruvedrift, samt flere mineralsamlinger.Det har vært gruvedrift i kommunen helt tilbake på 1870-tallet. En tid var Flåt-gruva Nord-Europas største nikkelgruve med langt over hundre arbeidsplasser. Denne gruva ble nedlagt etter krigen. I dag drives det også mineralutvinning i kommunen, om enn i en langt mindre målestokk enn tidligere

Topografi.


Otradalføret preger topografien i de sentrale delene av kommunen. Landskapet er utforma av glasiale prosesser under siste istid, som har gitt dalføret en markert U-forma tverrprofil. 74% av kommunearealet ligger mellom 300 og 600 m over havet, 4% er over 600 m høgt og 22% er fra 150 til 300 m høgt. Under isavsmeltinga ble store mengder sand og grus transportert og avsatt i dalførene. Disse løsmassene finner en som sidemorener i liene og som markerte elveterasser med furumoer i dalbunnen langs Otra og Dåsåna. På disse finsedimentære sandjordterassene finner en de beste jord- og skogbruksarealene i kommunen. Her finner en spor av bosetning og jordbruk helt fra yngre jernalder. Mange av smeltevannsavsetningene i Dåsvannsdalen er svært typiske og godt bevarte formasjoner, og er derfor svært verneverdige.

Det er flere steder med sjeldne planter og steder med store ulike antall plantearter. I Dåsvannsdalen finnes et område med den sjeldne kråkefotplanten grannjamne. Her finner en også Sørlandets eldste og største barlindskog, og den vernede Linddalen med 110 dekar edellauvskog. I den østre delen av kommunen ligger Røyrtveit verneområde med urørt barskog, og i den sør-vestre delen Storslåtta myrreservat.
 
 

Setesdal - et eldorado for friluftsliv.


I Setesdal finner du et variert tilbud av friluftsaktiviteter. Fjellheiene på begge sider av dalen utgjør et vakkert og variert turterreng. I Vestheiene kan en gå fra hytte til hytte ved å følge turistforeningens løypenett. Rutene er merka med røde T'er. De mest brukte turområdene i kommunen er Senumsmarka og Gautestad. Det er skiløyper med lysanlegg på Evjemoen og i Dåsnes. I Flåt i Flatebygd er det skiarena med løypenett og skiskytebane. Hoppbakke er under bygging. Om sommeren brukes løypenettet i Flåt som Evje Mineralsti. Stien knytter sammen seks pegmatittgruver (Landsverkgruvene), tilrettelagt for mineralsamling, og den nedlagte Flåt nikkelgruve. Hovedgruva Landsverk I inneholder over 60 ulike mineraler. Det er guide og informasjon i sommersesongen.

Det rike og varierte elvelandskapet i kommunen gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Langs elver og vann er det mange fine badeplasser og gode muligheter for kanopadling. De som ønsker større utfordringer kan rafte eller padle i de mange stryka i Otra. Særlig er Syrtveitfossen mye brukt til slike aktiviteter. Fra Evje og Byglandsfjord blir det organisert spennende aktiviteter som elvepadling, rafting, fjellklatring, terrengsykling og elg- og beversafari, ledet av erfarne instruktører.

Kilde: EVJE OG HORNNES KOMMUNE

..

Interessante funn i Evje og Hornes kommune

Tysbast, Daphne mezereum.
  • Funn i hagen ved gymnaset , sjølgrodd. MK2892

 
  Røyrtveit  Vernekategori : Naturreservat, barskog Naturverdi : Furuskog Vernet dato : 21.07.1917 Areal : 75 dekar Kommune(r) : Evje og Hornnes 

.