Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
 
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Bykle kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Bykle kommune 
Bykle kommune ligg øvst i Setesdal i Aust-Agder fylke. Det er to bygdesenter i kommunen, Bykle kyrkjebygd - der kommuneadministrasjonen ligg, og turiststaden Hovden. Vi er 884 innbyggjarar (pr. 01.01.01) 

Kommuneblomst:
Søterot, Gentiana purpurea

Innhold

Plantefunn:

Vårflora i fjellet, ekskursjon

   
 • Flere funn av søstermarihånden Dactylorhiza sambucina

 • vårmarihånd Orchis mascula, ny for Bykle
  Steder og områder:
  Sloaros, rik flora

  Verneområder: Naturreservater

  Direktoratet for naturforvaltning:
  Kommunene i Aust-Agder
  Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

  Diverse:
   
  Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

  Verneområder:
  Naturreservater.
  Naturreservater
   Vidmyr naturreservat
  850-900 moh.
  MM 0705
  Vernekategori : Naturreservat, myr Naturverdi : Myr Vernet dato : 05.09.86 Areal : 9700 dekar Kommune : Bykle 

  Videmyr ligger nord for Hovden, og området rundt er preget av fjellbjørkeskog. Terrenget heller mot øst.

  Videmyr er et myrkompleks dominert av bakkemyr- og strengmyrelement med svake strenger og flarker. I øst finnes også flatmyr. Store deler av myra har vært nyttet som slåttemyr.

  Fattigmyrvegetasjon

  • Bjønnskjegg
  • Blåtopp
  Rikmyrvegetasjon:
  • Dvergjamne
  • Svarttopp
  • Bjønnbrodd
  • Fjellfrøstjerne
  • Fjelløyentrøst
  • Hårstarr
  • Brudespore
  • Kildemose, Philonotis seriata
  • Fagermosen Mnium pseudopunchtatum
  • Piperrensermose
  • Gullklomose
  Lislevatn naturreservat Vernekategori : Naturreservat, våtmark 
  Naturverdi : Våtmark 
  Vernet dato : 07.05.82 
  Areal : 1100 dekar 
  Kommune: Bykle 

  Ukjent årsak til fredning

   

   

  Sloaros: Spennende flora

  Dersom du går turistforeningens løype fra Hovden til Sloaros, vil du passere rik flora ved Gjuvshedderknuten, videre langs vannet til sørøstenden av Sloarosvannet der turisthytta ligger. Dette området er rikt på kalk. 

  185 fjellplanter er registrert i dette området hvorav mange er sjeldne. Vi kan nevne:

  • snøsøte
  • gulsildre
  • reinrose
  • fjellsmelle
  • bekkesildre
  • stjernesildre
  • knoppsildre
  • rødsildre
  • bergfrue
  • bergveronika
  • fjellkvann
  • grønnkurle
  • setermjelt
  • rynkevier
  • myrtevier


  15.-17. juni, 2001: «Vårflora i fjellet», ekskursjon til Bykle

  Fra Blyttia 2/2002
  (alle UTM er WGS84)

  Første stopp var helt sør i Bykle, under Bjørnaråfjellet
  (ML 082,737), en riksørbergslokalitet med rik urtevegeta-
  sjon. Her ble bl.a myskemaure Galium triflorum, maur-
  arve Moehringia trinervia og skogssalat Mycelis muralis
  funnet, på 500 m o.h. Myskemaure og maurarve var nye
  for Bykle, og skogssalaten fikk ny høydegrense i Norge.
  Spesielt var det også å finne flere planter av humle Humu-
  lus tupulus i skogen, tett innmed fjellet. Kanskje er humlen
  her en gang satt ut for å klare seg i en varm li? Den var
  ikke i blomst så tidlig på året, så vi fikk ikke konstatert om
  her var hannplanter.

  Ekskursjonens hovedmål neste dag (16.06.) var
  søstermarihånd Dactylorhiza sambucina på Mjåvass-
  risti. Først passerte vi Breivestøylane (MM 0953,0914)
  880 m o.h., hvor vi fikk klare indikasjoner på en rik flora,
  selv om det var tidlig på året. Ullvier Salix lanata, kilde-
  marikåpe Alchemilla glomerulans og fjellforglemmegei
  Myosotis decumbens ble notert i veikantene. Men så
  kom vi til Mjåvassristi (MM 0783,0903) 960 m o.h. - og
  hvilken åpenbaring viste seg i fjellbjørkeskogen! Først
  hundrevis av vårmarihånd Orchis mascula, ny for Bykle
  og ny høydegrense i Norge. Snart dukket det opp masse-
  vis av den gule søstermarihånden Dactylorhiza sambuci-
  na. Vi har nå funnet flere lokaliteter for denne gilde orki-
  deen i Setesdal (inkl. Bykle). Så vidt jeg vet ligger Mjåvass-
  risti innenfor verneområdet i Setesdal vesthei. Andre
  orkideer her var brudespore Gymnadenia conopsea og
  nattfiol Platanthera bifolia. I de varme fjellhyllene var det
  fullt flor av bergveronika Veronica fruticans. Turen gikk
  videre til Skykkjebekkhaugane, og her fikk vi se en relativt
  stor bestand av fjellkvann Angelica archangelica ssp.
  archangelica omkring 1045 m o.h. (MM 0595,0930).
  Planten finnes bare i Bykle på Agder og er ikke vanlig.

  Neste dag (17.06.) ble solblomst Arnica montana
  notert ved Huldreheimen nede i bygda (ML 0571,8065,
  690 m o.h.) Det synes som om det er i Setesdal denne
  rødlistede arten fremdeles har gode forekomster på Agder.

  Siste stopp var Nygård (ML 037,797), rike rasmarker
  under sørberg. Her var det den svært sjeldne berggull
  Erysimum hieracifolium som var hovedattraksjonen. Il
  kikkert kunne vi se søstermarihånd på fjellhyllene.

  På veien hjem stoppet vi også i Bygland og fant
  forvillet bjørnerot Meum athamanticum i frodig veikant
  øst for Viki (ML 2539,3516, 215 m o.h.) Til slutt var vi
  oppe i den bratte, gamle slåtteengen og så 22 individer
  av søstermarihånd (Heddeviki ML 266,334, 260 m o.h.)

  Per Arvid Åsen
   

  .