Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Bygland kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Kommuneblomst:
Hassel, Corylus avellana
Innhold
Plantefunn:
Tysbast

Søstermarihand, Dactylorhiza sambucina  Funnet ved Åraksbø
Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.
Naturreservater

Veststedjan Naturreservat

540 moh.
ML 2125
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 250 dekar 
Kommune: Bygland 

Myrområdet ligger på Skomedalsheia vest for Skomedal. Arealet er preget av lisider med glissen furuskog og en del bjørk.

Oppover lisidene har bakkemyrene opp til 10 grader helling, mens flatmyrer dominerer sammen med strengmyrer i dalbunnen.

Dette er en stor og naturlig myrtype som er fredet. Fattig vegetasjon.

Årdalen naturreservat

ML 42433143

[Les mer - Mjljøstatus i Aust-Agder]

Vernekategori : Naturreservat, barskog 
Naturverdi : Barskog 
Vernet dato : 17.12.93 
Areal : 21300 dekar 
Kommune: Åmli, Bygland

Årdalen vart verna som naturreservat ved kongeleg resolusjon av 17.12.93. Føremålet med fredinga er å ta vare på eit større samanhengjande naturområde som er lite påverka av menneskelege inngrep, og med ein variert natur som samla er representativ for midtre delar av fylket. Det freda arealet er på om lag 21,3 km2, med 15,5 km2 i Åmli kommune og 5,8 km2 i Bygland kommune. I aust grensar reservatet mot Rukkevatn barskogreservat (ca. 19,5 km2), og i nord mot Furebuheii myrreservat (1, 9 km2). Dette gjer at eit samla og samanhengjande areal på ca. 42,7 km2 er verna.

.

.
 

Interessante funn i Bygland kommuneTysbast, Daphne mezereum.
      Funn: Dale ML 29,12

Søstermarihand, Dactylorhiza sambucina ved Åraksbø

Utdrag fra: 15.-17. juni, 2001: «Vårflora i fjellet», ekskursjon til Bykle
Fra Blyttia 2/2002
(alle UTM er WGS84)

På veien hjem stoppet vi også i Bygland og fant
forvillet bjørnerot Meum athamanticum i frodig veikant
øst for Viki (ML 2539,3516, 215 m o.h.) Til slutt var vi
oppe i den bratte, gamle slåtteengen og så 22 individer
av søstermarihånd (Heddeviki ML 266,334, 260 m o.h.)