Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Østfold fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Østfold fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Liljekonvall
Østfold er et av de fylkene der det har vært en lang diskusjon om valg av fylkesblomst. Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen hadde sterke innvendinger mot valg av blodstorkenebb, og etterhvert ble både hvitveis, vanlig nattfiol, myrkongle og liljekonvall foreslått. Etter anbefaling fra Østfold Botaniske Forening anbefalte fylkesmannen at liljekonvall ble fylkesblomst for Østfold.
Kommuneblomster i Østfold

Innhold
Ytre Hvaler nasjonalpark, ny 2009: Et område med rik flora

Kommuneblomstene i Østfold

Karplanter i Østfold

.
Markblomster
Svært flotte bilder av markblomster sortert på de månedene de blomstrer, samt alfabetisk.. Mange flotte plantebilder særlig  fra Østlandet og Sør-Trøndelag, men også fra andre steder i Norge. Hele 815 arter er avbildet pr. 2007 (Egil Michaelsen)

Gamle bevarte herbarier, og Østfolds eldsteherbariebelegg (J. INGAR I. BÅTVIK)

Blomsterbilder fra Jeløy (NRK)

Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen
Østfold Botaniske Forening 

Makrolav i Østfold

Natur i Østfold, utgis av Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold (ØOF) og Østfold Botaniske Forening (ØBF)
Steder og områder:
.
Arekilen naturreservat på Kirkøy, Hvaler Arekilen har hatt og har en botanisk rikdom!
Kilde: botanikk.no
.
Botaniske steder i Østfold Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no

Søndre Jeløy landskapsvernområde - rik floraPlantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Eldøya ved Rygge


Verneområder:
Eldøya - Sletter landskapsvernområde


Plantefunn:
Hvaler: Rødlistefunn
(Word-dokument)
Her er registrert jordbærkløver, kalkkarse, strandtorn, honningblomst, dverglin, bustsmyle, vasstelg, smalsøte, gul hornvalmue, toppstarr, myrflangre, stivt havfruegras og kjempestarr.

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater


.

4. juni 2000, til Eldøya ved Rygge

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 11 deltagere inklusive 2 ledere Eldøya har en usedvanlig
 rik flora - hele 380 arter er registrert. Vi landet på nord-
 enden ved atskillig strandkarse Lepidium latifolium. I
 nærheten vokser en stor bestand av bulmeurt Hyo-
 scyamus niger, her fant vi også ekte malurt Artemisia
 absinthium. Mellom einer- og rosekratt så vi bl.a enorme
 mengder av kubjelle Pulsatilla pratensis - dessverre
 helt avblomstret - og strandnellik Armeria maritima i fi-
 neste blomst. Langs stien sydover så vi endel marinøkkel
 Botrychium lunaria og vårsalat Valerianella locusta. I
 en plantet furuskog slynger vivendel Lonicera pericly-
 menum seg. På en rullesteinstrand nær sydenden vok-
 ser strandkål Crambe maritima og østersurt Mertensia
 maritima. Ved tjernet vokser Norges eneste gjenlevende
 forekomst av hestekjørvel Oenanthe aquatica. Tusen-
 vis av sverdlilje lris pseudacorus i fineste blomst var et
 imponerende syn. På tilbaketuren kom vi over en liten
 bestand av hartmansstarr Carex hartmanii og endel
 sodaurt Salsola kali.
 Finn Wischmann og Jan I.I. Båtvik

 

Opprettelse av Eldøya - Sletter landskapsvernområde i Rygge og Råde kommuner i Østfold fylke 


Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde i Rygge og Råde kommuner i Østfold fylke. Verneområdet omfatter ca 12 850 daa, hvorav ca 11 044 daa er sjøareal. Innenfor området ligger Søndre Sletter naturreservat, Vesle Sletter naturreservat og Eldøya naturreservat. De eksisterende verneområdene har et totalt areal på ca 555 daa.

Formålet med vernet er å bevare et sjeldent natur- og kulturlandskap med store berggrunnsgeologiske, kvartærgeologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske verdier. 

Fylkesmannen i Østfold sendte verneforslaget på lokal høring 27. juni 1990 og Direktoratet for naturforvaltning sendte verneforslaget på sentral høring 18. april 1991. 

Verneforskriften er blitt noe justert for å imøtekomme andre interesser som er framkommet under høringen.

Forskriften innebærer i grove trekk forbud mot tiltak som kan endre landskapets karakter, og fredning av en rekke vegetasjonstyper og plantearter. Viltlovens bestemmelser gjelder for jakt som utøves i verneområdet.

Forvaltningsmyndigheten kan utarbeide forvaltningsplaner med nærmere retningslinjer for utføring av skjøtselstiltak i områdene.

Fylkesmannen er tillagt forvaltningsansvaret for verneområdet. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------

Miljøvernavdelingen i Østfold kan gi nærmere opplysninger om verneområdet:

Tlf: 69 24 70 00

Lagt inn 26 august 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Østfolds kommuneblomster

Østfold har vedtatt kommuneblomster. Følgende liste er hentet fra en pen brosjyre i 4xA4 utgitt av Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, i 1992. Kontakt: Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss (besøksadresse: Dronningens gt. 1, telefon: 09254100, faks 09253832).

Aremark: jåblom Parnassia palustris
Askim: enghumleblom Geum rivale
Borge: saltsoleieRanunculus cymbalaria
Eidsberg: linnea Linnaea borealis
Fredrikstad: tiriltunge Lotus corniculatus
Halden: klokkesøte Gentiana pneumonanthe
Hobøl: bekkeblom Caltha palustris
Hvaler: strandmalurt Artemisia maritima
Kråkerøy: blodstorkenebb Geranium sanguineum
Marker: rødkløver Trifolium pratense
Moss: blåveis Hepatica nobilis
Onsøy: nattfiol Platanthera bifolia
Rakkestad: engtjæreblom Lychnis viscaria
Rolvsøy: blåklokke Campanula rotundifolia
Rygge: kubjelle Pulsatilla pratensis
Rømskog: skogstjerne Trientalis europaea
Råde: marianøkleblom Primula veris
Sarpsborg: prestekrage Leucanthemum vulgare
Skiptvedt: nyresildre Saxigraga granulata
Spydeberg: maiblom Maianthemum bifolium
Trøgstad: soldogg Drosera rotundifolia
Våler: kattehale Lythrum salicaria

Kilde: NBF

.