Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Søndre Jeløy landskapsvernområde
Moss Kommune 
Fylke: Østfold
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Omtale:

Det er herregårdslandskapet med alléene, steingjerdene, de store hovedhusene og hageanleggene som er det mest særegne på Søndre Jeløy. Dette har sin bakgrunn i at gårdseiendommene på 1700- og 1800-tallet ble kjøpt opp av rike byfamilier. Eiendommene ble så bygd opp til landsteder med parkanlegg og alléer. Geologisk hører Jeløya til Oslofeltet, og berggrunnen er av vulkansk opprinnelse. På Stalsberget finnes et spennende "månelandskap". Løsavsetningene stammer for en stor del fra det store hovedraet ved Oslofjorden. Området har en rik og variert flora. Bartrærne dominerer i skogene, men det er et stort innslag av edle løvtrær samt svartorbremmer mot sjøen. Området har en lang, variert og tilnærmet ubebygd strandlinje med klipper, rullestein og sandstrender. Fulelivet og insektlivet er rikt. Området er et svært populært utfartsområde, og mange turveier egner seg for barnevogner og rullestoler. Galleri F15 ligger sentralt i området på Alby. Her ligger også Jeløy Naturhus med en permanent utstilling om området samt diverse varierende utstillinger. Det er fastsatt egne ferdselsbestemmelser for området med hjemmel i friluftsloven.

Litt.:
-Thelin, A. 1984. Ornitologiske registreringer på Jeløya, Moss. Østfold-Natur nr. 22
-Fylkesmannen i Østfold 1988. Søndre Jeløy og Galleri F 15. Natur og kultur i Søndre Jeløy landskapsvernområde. Hefte, 44 s.
-Fylkesmannen i Østfold 1991. Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde. Rapport 3-1991.
-Direktoratet for naturforvaltning 1989: Verneverdige kalkfuruskoger. DN-rapport nr. 10. 148 s. (s.58).
-Svalastog, D. & Høiland, K. 1991 : Verneverdige lokaliteter for barlind og kristtorn på Østlandet vest t.o.m. Aust-Agder. NINA Oppdragmeld. nr.64:1-58. (s.7).
-Bendiksen,E. & Svalastog,D. 1999: Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. NINA Oppdragsmelding nr.619:1-104. (s.7).
-Direktoratet for naturforvaltning 1991: Barlind og kristtorn i Norge. Utkast til verneplan. 
DN-rapport nr. 6. 59 s (s.19).
-Direktoratet for naturforvaltning 1999: Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. Fase II. DN-rapport nr.4, 1999:1-253.(s.96). 
-Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999: Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten. Utredning for DN 1999, nr.8:1-274.(s.104). 
-Erikstad, L.1991: Østfold. Kvartærgeologisk verneverdige områder. NINA-Utredning nr.26:1-61.(s.43).

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning