Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Jostedalsbreen nasjonalpark
Fylke: Sogn og fjordane 
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Sogn og fjordane 
Oppretta: 1991
Areal: 1310 km2

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig edellauvskog i låglandet til isbrear og høgfjell. Jostedalsbreen har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparkener bredekt. Brear, breelver og morener er viktige å ta vare på. Også kulturlandskapet i stølsdalane har stor verdi. 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Frå frodige stølsdalar til bre og karrig høgfjell.

Den enorme spennvidda i naturtypar over korte avstandar skuldast store variasjonar i lokalklima, store høgdeskilnader og påverknad frå breane. I låglandet veks frodig edellauvskog med alm og lind og varmekrevjande planter som breiflangre og vårerteknapp, medan 1500 m «rett opp» veks alpin vegetasjon med t.d. issoleie og greplyng. 

Framfor bretungene i låglandet set pionerplanter som raudsildre og brearve farge på det grå landskapet. Flaummarkskogen på dei slake breelvslettene er tilpassa elvane si skifting i vassføring og elveløp.