Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Øvre Dividal nasjonalpark
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)


 

FAKTA:

Fylker: Troms
Opprettet: 1971, utvidet 2006
Areal: 770 km2
 

I indre Troms, langt inne i grenselandet mot Sverige, lever et mangfold av planter og dyr i en av Nord-Norges mest varierte villmarker. Her er et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høgfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med bl.a. store mengder kantlyng og lapprose. Øvre Dividal er leveområde for flere arter av våre store rovdyr, og dette er framfor alt jervens rike.
 


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 

Øvre Dividal nasjonalpark preges først og fremst av fjellnatur. Fra daler med frodig bjørkeskog og gammel furu er vegen kort til det vidstrakte høyfjellet med åpne daler og krokete fjellbjørk. Vekstsesongen her nord er kort, men en variert berggrunn bidrar til en fjellvegetasjon med hele 315 registrerte høyere plantearter. Blant dem er den lille rhododendron-arten lapprose. Kantlyng, en art som vokser bare nord i landet, finnes i store mengder. Dalbunnen på begge sider av Divielva har et spesielt rikt mangfold av arter knyttet til både gammelskogen av furu og av gammelskogen av løvtre. Mange sjeldne arter av både lav, sopp og biller lever i dette området. 50 av dem er rødlistearter.