Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Reinheim nasjonalpark
Fylke: Oppland, Møre og Romsdal 
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Oppland, Møre og Romsdal
Opprettet: 2006
Areal: 1969 km2

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Noreg, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. 
Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.
 
 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Stor variasjon

Lapprose.  Reinheimen har stor variasjon i vegetasjonen. Dette skuldast varierande geologi, høgde over havet og klima. 

I dei høgastliggande fjellområda er det lite vegetasjon. Ur og blokkhav er tilgrodde med steinlav. I austlege område finn du tørre og næringsfattige hei- og rabbesamfunn.

Her er dei viktigaste vinterbeita til reinen. Lenger vest er det frodigare med snøleier og meir gras og urtar. Dette er viktige sommarbeite både for rein og sau.
 
Ved Slådalsvegen lengst aust i området finn du ein artsrik og svært interessant kalkkrevjande fjellflora. Berre dei aller beste klassiske "plantefjella" i Sør-Noreg kan oppvise eit større mangfald med fleire sjeldsynte artar.