Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Møysalen nasjonalpark
Fylke: Nordland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Nordland
Opprettet: 2003
Areal: 51,2 km2

Møysalen nasjonalpark er en av landets minste nasjonalparker, bare 51,2 km2 og ligger på Hinnøya, Norges største øy. Området har likevel variert natur med markante alpine fjell, frodige løvskoglier, kulturmark med bebyggelse og fjorder som det knapt finnes maken til i Norge. 

Sentralt i nasjonalparken ligger fjellet Møysalen. Med sine 1262 moh, er fjellet det nest høyeste "øyfjellet" på Fastlands-Norge. Toppene ellers i området strekker seg opp mot 1000 moh. 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Karakteristisk for regionen

Plantelivet i nasjonalparken er typisk for regionen, preget av det kjølige og fuktige klimaet. Vegetasjonen er kystprega. Rome, skjørbuksurt og mye bregner understreker dette. I områder med gode næringsforhold er det vanlig med frodig småbregneskog. I de brattere partiene dominerer storbregnene. Rundt elveutløpet i Vestpolldalen er det havstrand med strandengvegetasjon.

Myrer er vanlig, men de dekker sjelden store arealer. Skoggrensa ligger på mellom 300 og 400 moh. Bjørk er vanligste treslag, og danner mange steder tett skog i lisidene. Lenger opp er blåbærhei og vierkratt vanlig. På de høyeste toppene dominerer grashei og snøleier vegetasjonen. Sammenhengende dekke av karplanter mangler her. I søkkene finnes mosematter, mens navle- og skorpelav opptrer på de mest værharde stedene. 

Det er også kalkholdig berggrunn i området, som for eksempel i Storelvdalen i Vestpollen. Den gir levevilkår for rikere vegetasjon, slik som reinrosehei.