Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Lomsdal-Visten nasjonalpark
Fylke: Nordland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
  • Se: Direktoratet for naturforvaltning 
 

FAKTA:

Fylker: Nordland
Opprettet: 29. mai 2009
Areal: 1102 km2


Innhold på denne siden:

Lomsdal-Visten nasjonalpark (sørsamisk: Njaarken vaarjelimmiedajve) er en norsk nasjonalpark som ligger fra fjord til fjell gjennom flere ulike landskapstyper i Vefsn og Vevelstad på Helgeland i Nordland. Parken ble opprettet 29. mai 2009, for «å bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde; bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner; sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland» [1] og den dekker et område på 1102 km2.

Nasjonalparken ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland; og den inkluderer Strauman landskapsvernområde på 32 km² som ble opprettet samtidig innerst i fjorden Visten i Vevelstad. Nasjonalparken avløser Skjørlægda naturreservat i Vefsn, Laksmarkdalen naturreservat i Vevelstad, og Strompdalen naturreservat i Brønnøy.

Nasjonalparken ligger i Vistfjellan i Vevelstad-Vefsn, og omfatter den østlige kysten av Velfjorden i Brønnøy/Vevelstad. Lengst sørøst omfatter den en del av Grane kommune med et fjellmassiv opp til 1293 moh, mot Svenningdalen i øst. Sørøst for dette, på andre siden og litt sør for Svenningsdalen, starter Børgefjell nasjonalpark.
 
 


PLANTELIV:

:

Flora og fauna

Området har kalksteinskog og tilhrøende artsrik edelløvskog. Det er 44 truete og sårbare plante- og dyrearter i verneområdet, derav sårbare rovfuger, svaner, lomer, spetter og mye ulik lav og sopp. Faunaen i nasjonalparken er ansett som meget representativ for Helgelands fugle- og dyreliv.