Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Lierne nasjonalpark
Fylke: Nord-Trøndelag
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)

   
Lierne nasjonalpark, 333 km², opprettet 2004. Stort fjellområde, rikt dyre- og fugleliv. Mange spor etter istida. Sammen med andre verneområder utgjør nasjonalparken et av landets største sammenhengende villmarksområder.

Et levende istidslandskap

Opplevelser blant mange dyr i et særpreget landskap
Lierne nasjonalpark er et stort sammenhengende fjellområde uten tekniske inngrep. Her finnes områder med et rikt dyre- og fugleliv. Landskapsformene inneholder mange og manfoldige spor etter istida.
 

 

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Lierne har regionalt rovviltansvar i Nord-Trøndelag fylke. Kontoret har dessuten oppsynsansvar for noen mindre verneområder i Indre Namdal.
 

Arbeidsoppgaver

SNO Lierne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Lierne har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

I tillegg har kontoret oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder i indre Namdal. Verneområdene omfatter et samlet areal på 35 kvadratkilometer fordelt på 12 naturreservater.

SNO Lierne løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Namsskogan fjellstyre, Nordli fjellstyre, Røyrvik fjellstyre, Snåsa fjellstyre og Sørli fjellstyre. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til bestandsregistrering av jerv og fjellrev, samt naturoppsyn i verneområder.