Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark
Fylker: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, OpplandBotanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Nasjonalparken er kjent for sin rike flora og villreinstammen som tilhører siste rest av den opprinnelige fjellreinen i Europa. Det finnes en levekraftig jervestamme og moskus i området. Nasjonalparken ble opprettet i 1972, den ble betydelig utvidet i 2002, og tilhører nå Norges største sammenhengende verneområde


Fakta om området

Verneområdet ble opprettet 3. mai 2002.
Areal 1693 km2 
Del av verneplan for Dovrefjell, Norges største verneområde,  på totalt 4365 km2. 
Omfatter fem kommuner; Oppdal, Sunndal, Nesset, Lesja og Dovre
Omfatter tre fylker; Sør-Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal.
Villreinstammen i området teller ca 1200 dyr.
Moksusstammen teller ca 135 dyr

Beliggenhet

Nasjonalparken ligger på begges sider av E6, fra Hjerkinn til Oppdal. Østover avgrenses området av Knutshø landskapsvernområde.

Sørover avgrenses området av Aursjøen. Vestover avgrenses området av Torbudalen og nordover avgrenses området av Amotan - Grøvudalen landskapsvernområde.
 

Landskapet

Kontrastene i landskapet er store. Naturtypene varierer fra høgfjellsplatå og ruvende topper, til rike våtmarker, frodig lyngmark og dramatisk vassdragsnatur i lavere områder. Frodige seterdaler skjærer inn i høgfjellets randsoner. Sunndalsfjella i vest er ville og bratte fjordfjell. Øst mot Knutshøene finner du slake innlandsfjell. I sakte bevegelse mot havet gravde innlandsisen ut karakteristiske U- formede daler. Sand, grus og stein ble avsatt og dekker i dag store deler av de østlige og sentrale områdene. I vest var harde gneisbergarter mer motstandsdyktige mot isens slitasje. 
 

Naturopplevelse

Reinen har vært en viktig ressurs helt siden innlandsisen begynte å smeltehadde trukket seg tilbake for 10 000 år siden. Det viser boplasser, fangstgraver, buestillinger og pilespisser. Fjelldalene hadde stor verdi som sommerbeite for buskapen i bygda. Her finner vi flere hundre år gamle seterhus, steingjerder og stier. Gamle hustufter viser at folk livnærte seg i fjelldalene året rundt. Krom-, kobber-, sink- og svovelholdig malm trakk bergverksdrift opp til snaufjellet. Etter Olav den helliges død ble Dovrefjell vandringsled for pilegrimenes valfart til Nidaros og helgenkongens grav. 
 

Verneformål

Dovrefjell er Europas siste høyfjellsområde hvor både villrein, jerv, fjellrev og smågnagere lever. Den opprinnelige balansen i fjelløkosystemet er imidlertid forstyrret av det moderne menneskets aktiviteter og inngrep. 

Et viktig formål med vernet er å ta vare på et stort sammenhengende og tilnærmet uberørt villmarksområde.
 

Forvaltningsmyndighet

Forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken er som et forsøk delegert til Dovrefjellrådet. Dovrefjellrådet har medlemmer fra alle de åtte berørte kommunene og fire fylkeskommunene. Arbeidsutvalget er delegert forvaltningsmyndigheten og har møter ca en gang i måneden.

Sekretariatsleder, Kirsten Thyrum
Adresse; Rådhuset, 2500 Tynset

E-post: kirsten@dovrefjellradet.no

Oppsyn

Oppsynet i området utføres av Statens naturoppsyn (SNO)  i samarbeid med fjellstyrene i området. SNO har kontor på Oppdal, i Grønt Hus i Oppdal sentrum. Tlf. 72 42 49 45.