Botaniske steder i Norge

Oslo Kommune

Oslo fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Blankvann landskapsvernområde (3 342 dekar) ble fredet den 14. juni 2002 i den hensikt å bevare skog- og kulturlandskap, geologi, urterike enger som finnes rundt Blankvann i Nordmarka.
20. juni til blomsterengene i Blankvann landskapsvernområde

Kun 8 personer deltok på årets vandring til blomsterengene

rundt Blankvann i et øsende regnvær. Turen gikk fra

Kobberhaughytta via Blankvannsbråten, Slakteren til

Svartor, og var et samarbeid mellom Skiforeningen, Norsk

Botanisk Forening og Maridalens Venner. Blomsterengturene

har vært en tradisjon siden 1995, og det var det

andre året at vi deltok som arrangører.

Et viktig tema på disse turene er gjengroing av «gammel

kulturmark». Mesteparten av disse gamle slåttemarkene

er i dag gjengrodd med løvskog, og størstedelen

av dagens åpne fargerike enger er tidligere åkerlapper,

som på sikt kan ligne på naturlig slåttemark, men som

mangler de mest eksklusive kulturmarksartene. Innimellom

er det imidlertid ennå små og store flekker av tidligere

slåttemark med svært artsrike enger, og som blir holdt i

hevd i form av slått eller beite. Det store mangfoldet av

arter har også sin årsak i at Blankvannsområdet ligger

som en øy av kalkrike kambrosilurbergarter inne i Nordmarkas

permiske djupbergarter.

Også i år kunne vi se et stort fargerikt mangfold av

flere og til dels sjeldne engarter. Vi kan nevne: Brudespore

Gymnadenia conopsea, enghaukeskjegg Crepis praemorsa,

flekkgrisøre Hypochoeris maculata, fagerknoppurt

Centaurea scabiosa, bakkesøte Gentianella campestris,

hjertegras Briza media, nikkesmelle Silene nutans,

drakehode Dracocephalum ruyschiana, krattsoleie

Ranunculus polyanthemos og knollmjødurt Filipendula

vulgaris.

På hjemturen la vi turen om den lille rikmyra i nordøstenden

av Lørensetertjern. Her var oppgaven å gjenfinne

den eneste kjente forekomsten av brunskjene Schoenus

ferrugineusi Nordmarka, men dessverre uten hell.

Tor Øystein Olsen