Botaniske steder i Norge

Nittedal Kommune

Akershus fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 
 

 

27. juni orkidétur til Slåttemyra naturreservat,

Nittedal

120 personer deltok på årets vandring på Slåttemyra, et

samarbeid mellom Nittedal Historielag, Norsk Botanisk Forening

og Maridalens Venner. Før turen holdt Hans Christian

Høie og Toril Born en stemningsfull Prøysenkonsert,

og det ble servert skaukaffe. Lokalavisa Varingen omtalte

arrangementet etterpå over en hel side, med fine fargebilder.

Orkidéprakten var som vanlig stor, og de fleste kjente

orkidéartene (13 forskjellige slag inklusive krysninger)

ble demonstrert. Fjelltistel Saussurea alpina var årets

mest interessante nye art på Slåttemyra. Dette er en

fuktengart som blir favorisert av slått i sørboreal

vegetasjonssone. Det må også nevnes at myggblom

Hammarbya paludosa har blitt klart vanligere siden rydding

og slått i reservatet startet i 1997. I 1996 ble den kun

funnet i et lite avgrenset mellomrikt mjukmattesamfunn

med liten vegetasjonsdekning. I 2004 var den flekkvis

vanlig i store deler av den nordligste delen av Slåttemyra,

og den er også funnet i fastmattevegetasjon med tett

vegetasjonsmatte. Der myggblom ble funnet i 1996, har

den gått tilbake, og også delvis gått ut. Dette kan forklares

med at slått har endret vegetasjonsforholdene på en slik

måte at en konkurransesvak art som myggblom blir favorisert

av regelmessig slått og fjerning av gras. Dessuten

har rydding av gjengrodd skog ført til at myra generelt

har blitt fuktigere, slik at partiene med myggblom fra 1996

har fått for høy grunnvannstand for arten. I forbindelse

med landsplanen for myrreservater i 1970 (20 år etter at

bruken av Slåttemyra ble avsluttet), skrev Asbjørn Moen

at «arten var vanlig over store deler av Slåttemyra (i rik

og intermediær vegetasjon)».

Tor Øystein Olsen