Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
 Nord-Trøndelag fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Nord-Trøndelag fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster

I fylkesmannens svar til NBF står det: "Selv om det er mange planter som kan tjene som fylkesblomster for Nord-Trøndelag, mener fylkesmannen at marisko vil være et godt valg. Når så fylkeskommunen er av samme mening, vil Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med dette utnevne marisko som fylkesblomst i Nord-Trøndelag".
Fylkesblomst: Marisko

Innhold
 

Ekskursjon til Stjørdal, Bjugn og Fosen Fra Blyttia 1/2001

...
Steder og områder:
.
Botaniske steder i Nord-Trøndelag Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


.


Verneområder:
Bergsåsen naturreservat, Snåsa

Kilde: Wikipedia
Flere plantearter har sitt nordligste voksested på Snåsa, som for eksempel svartor og myrkongle.

Bergsåsen har et kalkrikt jordsmonn, og det vokser derfor flere steder store populasjoner av den største og mest praktfulle av de nordiske orkideene, marisko (Cypripedium calceolus). Det er også påvist ytterligere 15 forskjellige orkidéarter i Bergsåsen. Snåsas kommunevåpen viser denne orkidéen forgylt med blå bakgrunn. Det er registrert 17 orkidéarter i hele Snåsa. Også i Finsåsmarka – vest i kommunen – er det et godt orkidéområde med rike forekomster av marisko. Orkidéen marisko ble registrert i Snåsa allerede i 1769 av biskop Johan Ernst Gunnerus. I Snåsa kalles blomsten i dagligtale for fruesko, og er en midtsommer-attraksjon som kommunens innbyggere er stolte av å kunne vise fram til besøkende. Den fremste kjenneren av plantelivet i Bergsåsen og Finsåsmarka, professor Olav Gjærevoll, brukte i en årrekke disse områdene som eksursjonsmål for botanikerstudenter på grunn av den unike floraen. Alt planteliv i Bergsåsen og alle forekomster av marisko i kommunen er fredet. 
Børgefjell nasjonalpark 
Gressåmoen nasjonalpark


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater
.

Bergsåsen naturreservat

ved Snåsa sentrum

Snåsa:
Jordbruk med vekt på korndyrking og husdyrhold. Reinbeiter i fjellet. Viktig skogbrukskommune i fylket med sagbruk og trevareindustri. Nordlandsbanen og E6 går gjennom kommunen. Grønøra småflyplass. Jord- og skogbruksskole; internatskole for samiske barn. Samisk kulturhus med sørsamisk museum. Bergsåsen naturreservat ved Snåsa sentrum med sjelden flora (15 arter orkideer er registrert). Gressåmoen nasjonalpark helt i øst. 
.

.

10.-11. juni: Fellesekskursjon til Stjørdal, Bjugn og Fosen.

(Kilde: Blyttia 1/2001)

 7 deltakere fra Jämtland, med Staffan Åström i spissen,
 kom til Ystenesberga (NR 99,38) der lokale kjennere kunne
 vise fram en flora med blant annet

bergfrue, Saxifraga cotyledon, 
bergmynte, Origanum vulgare, 
lodneperikum, Hypericum hirsutum, s
lyngsøtvier, Solanum dulcamara,
sandarve, Arenaria serpyllifolia, 
krossved, Viburnum opulus, 
kransmynte, Clinopodium vulgare og 
bakkemynte, Acinos arvensis.

 Noe mer eksotisk for gjestene fra indre Jämtland
 (med unntak for bergfrue) kunne besøket på stranden-
 gene ved Sandfærhus være, med

sandlupin, Lupinus nootkatensis, 
havstarr, Carex paleacea, 
saltstarr, Carex x vacillans, 
grusstarr, Carex glareosa, 
saltsiv, Juncus gerardii 
strandkryp, Glaux maritima og 
fjørekoll, Armeria maritima.

 Etter en rask lunsj på Gråmyra passerte vi Skarn-
sundbrua på vei mot Leksvik og Ramslia. Som navnet
antyder er dette en lokalitet for kystarten

ramsløk, Allium ursinum.

Det er mye av den, men i tillegg kunne man
også se 

vårmarihand, Orchis mascula og tidlige stadier av 
smørtelg, Oreopteris limbosperma,

for å nevne noe.
 Vi hastet videre for å innkvartere oss på Austrått Cam-
 ping, og det ble tid til en kveldstur i naboskapet. Foruten
 rene strandarter, som alltid vakte interesse, var det store
 mengder av 

storfrytle, Luzula sylvatica og 
marianøkleblom, Primula veris. 
Også 
markfrytle, Luzula campestris
storblåfjør, Polygala vulgaris og 
kystmyrklegg, Pedicularis sylvatica ble demonstrert.
 

 Søndag gikk turen til Bjugn, med stans i Dynvika på
 Valsneset. Her kunne, foruten havstrandsplanter 
norsk timian, Thymus praecox ssp arcticus 
forevises, rikelig,
 men bare så vidt i begynnende blomstring. Den såkalte
 " Fosen-typen" av 
vårmure, Potentilla neumanniana 
forekommer her, med karaktertrekk som avviker både fra
 vårmure og flekkmure (blant annet 7-koblete basalblad).
 Å anta at den skulle være oppstått av en krysning mel-
 lom de to nevnte artene er trolig den vanskeligste forkla-
 ringen.
 Etter Dynvika ble deler av Valsøya befart, med opp-
 tak av kryssliste over observerte arter. Det var enighet
 om at Valsøya, med sine kalkholdige bergartsbenker inni-
 mellom nok kan fortjene flere besøk. Ekskursjonen ble
 avsluttet ved tilbakekomst til fastlandet i Vallersund.

 Arnt Steinvik, Sigmund Sivertsen
.