Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Jav'reoaivit
Kommune: Nordreisa
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Jav'reoaivit naturreservat

 

Nordreisa 

Områdebeskrivelse:
Plantefredningsområde på fjellet SV for Sappen mot Reisadalen og Josdalen. En av de største konsentrasjonene vi har av sjeldne fjellplanter i Nord-Skandinavia. Fjellfloraen har også plantegeografisk interesse. Vegetasjonen består av dryashei, snøleiesamfunn, noe torv- og grasmyr, våte enger og stenmyr. Noe furuskog ved Gapperusjåkka. Området fungerer som ekskursjonslokalitet. Lokaliteten har internasjonal verneverdi. Et reingjerde på brattsiden mot Reisadalen samler store mengder rein i reservatet i begynnelsen av august. Kalvemerking foregår like uten- for reservatet. Dette påfører vegetasjonen betydelige skader i form av tråkk og beiting. Dette problemet søkes løst ved ulike tiltak, nye sperregjerder og evnt. gjeter 

Ekskursjon:

1. juli 2007 til Nordreisa – Jav’reoaivit Naturreservat
Fire deltagere ville bli med til plantefredningsområdet på
fjellet sørvest for Sappen i Reisadalen for å blant annet
se etter den svært sjeldne sibirnattfi ol Lysiella oligantha.
Dette fjellområdet har en av de største konsentrasjonene
av sjeldne fjellplanter i Nord-Skandinavia, og fjellfl oraen
har stor plantegeografi sk interesse.

Turen gikk med bil fra Tromsø og inn til Sappen i
Nordreisa hvor vi tok inn på hytte. I strålende morgensol
startet vi oppstigningen opp på nordøstsiden av fjellet som
dekkes av kalkrike Jav’reoaivit naturreservat. Vi hadde
som mål å fi nne fl ere ikke så vanlige planter der oppe,
og hadde på forhånd snakket med lokalkjente Magne
Elvestad som fortalte hvor vi kunne se sibirnattfi ol, den
sjeldne bisentriske stuttsmåarve Sagina caespitosa, og
den nordlig unisentriske skjeggstarr Carex nardina.

Rett over skoggrensa, i fuktig og kalkrik dryashei med
rynkevier, klarte vi å fi nne flere individer av blomstrende
sibirnattfiol! Fjellet er ganske bratt og løst, så to av deltagerne
satte nesa ned mot skogen igjen. De andre to
fortsatte opp mot 900 m. Vi hadde en fantastisk fl ott dag
på fjellet, med vindstille og stekende sol. Myggen hadde
også en fantastisk dag, og vi ble fullstendig oppspist. Vi
gikk sørover, og i snøleiene, heiene og rabbene rundt fjellet
Pihkahistama fi kk vi sett mange botaniske godbiter.
Utvalgte arter som ble sett på turen: brannmyrklegg
Pedicularis fl ammea, lodnemyrklegg P. hirsuta, fjellsolblom
Arnica angustifolia, sibirkoll Armeria scabra, lapprose
Rhododendron lapponicum, issoleie Beckwithia glacialis,
stuttsmåarve og skjeggstarr.

Kristine Bakke Westergaard