Botaniske steder i Norge

Hå kommune

Rogaland fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

En del av sommerekskursjonen 1998

Obrestad

Tirsdag 30. juni gikk turen først til Obrestad havn hvor

det i sørhellingene vokste mye vestlandsvikke. Turen

fortsatte sørover i ulendt lende til vi kom frem til ei rikmyr.

Her fant vi hjertegras Briza media, dikeforglemmegei

Myosotis laxa ssp cespitosa, kildeurt Montia fontana

ssp. fontana, hanekam Lychnis flos-cuculi, purpurmarihand,

engmarihand og jærmarihand Dactylorhiza

maculatax purpurella, nebbstarr Carex lepidocarpa,

loppestarr C. pulicaris og kystmyrklegg. Det skal være

funnet vasskjeks Berula erecta her, men den fant vi ikke.

Oppå kanten av den gamle strandvollen fant vi fagerperikum.

Fra Obrestad havn er ikke veien lang til Hå gamle

prestegård. Stedet er åpent for publikum med kafe og

utstillinger. På vestsiden av gårdsanlegget ligger et stort

gravfelt i rullesteinsbeltet. Vi tok oss tid til et besøk her

før vi gikk for å se på urtehagen som var anlagt på

prestegården. Hagen var ikke stor, men innholdsrik.

Deretter fortsatte vi til Orre. Her ble det mer engmarihand

og breiflangre. I et stort dynetrau vokste det

dessuten flere tusen eksemplarer med skjoldblad Hydrocotyle

vulgaris. I samme område fant vi også ormetunge

Ophioglossum vulgatum i skogkanten. Inni skogen som

for det meste bestod av furu Pinus sylvestris og gran

Picea abies ssp abies, fant vi store mengder stortveblad

Listera ovata, dessuten småtveblad Listera cordata,

knerot og olavsstake. Både i skogen og i dynene vokste

det dessuten engmarihand. Sør for skogen i strandenga

vokste det bl.a. grønnkurle Coeloglossum viride og

lodnerublom Draba incana. Ute på stranden stod det

blant sandrør Ammophila arenaria, strandrug Leymus

arenariusog strandkveke Elymus farctus ssp borealiatlanticus

pluss en fin bestand med sølvmelde Atriplex

laciniata.

Vi fortsatte så til Bore hvor vi først besøkte en stor

bestand med tindved Hippophaë rhamnoides som vokste

i sanddynene omkranset av et gult teppe med rundbelg

Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria. Deretter gikk vi

sørover i dynelandskapet hvor mange for første gang

fikk se sandnattlys Oenothera oakesiana som i Norge

bare vokser på Jæren.