Botaniske steder i Norge

Marker kommune

Østfold fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

16. juni til Torgrimsbu, Marker Marker er en av fylkets

mer artsrike kommuner med sin rikere geologi, store skoger

og mørke raviner. Ca 30 deltagere la i vei fra Moen og

gikk den mørke strekningen langs et fuktig dalsøkket til

plassen Modalen. Langs denne stien ble det for to år

siden funnet huldreblom Epipogium aphyllum som det

andre funnet av denne sjeldne orkideen i Østfold. Vi fant

ikke huldreblom i år, men studerte stedet den sist var sett

på med granskende blikk. Men vi fant andre orkideer som

nattfiol Platanthera bifolia, knegras Goodyera repens

og skogmarihand Dactylorhiza fuchsii.

Modalen er en gammel plass nær svenskegrensen

hvor det tidligere var drevet tollstasjon. Husa, hvor enkelte

er fra 1700-tallet, er mer eller mindre restaurert. I dag er

svært mye av den gamle beitemarka grodd igjen eller

tilplantet, men fortsatt finnes det rester av hjertegras

Briza media, fine bestander av blåklokke Campanula

rotundifolia, fagerklokke C. persicifolia og prestekrage

Chrysanthemum leucanthemum. Langs stien fantes også

rikelig med liljekonvall Convallaria majalis, flekkvis

med trollurt Circaea europaea og noe bergmynte Origanum

vulgaresom mange måtte bort å gni på for å kjenne

lukta av oregano. Et stort felt med skogvikke Vicia sylvatica

gikk vi også forbi.

Etter en kafferast på Modalen, samt en orientering

om stedets historie, dro et titalls personer videre mot

Torgrimsbu. Nærmere denne plassen var det hogd ut en

del av skogen slik at moseteppet og fuktmarksvegetasjonen

nærmest var ødelagt for botanikere. Vi fikk påvist

stedet hvor timiansnyltetråd er funnet de senere år. Dessverre

var det for tidlig på året til at vi fikk se denne

sjeldenheten i full utvikling på denne turen.

Ingvar Spikkeland, J.Ingar I. Båtvik (ref.)