Botaniske steder i Norge

Sarpsborg kommune

Østfold  fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

21. juli til Buerbekken i Skjebergdalen, Sarpsborg

På denne kveldsturen var det møtt fram 9 deltagere i

skyet, men mildt og fint sommervær. Buerbekken renner

ned fra Børtevann som er et populært utfartssted med

matservering og kanoutleie. Det er helst ornitologene som

har vanket i dette området. Flere fossekallpar Cinclus

cinclushar tidligere hekket her, men har de to siste årene

NORSK BOTANISK FORENING

102Blyttia 63(2), 2005

uforklarlig glimret med sitt fravær. En annen attraksjon er

vintererle Motacilla cinerea som har fast tilhold ved denne

idylliske bekken.

Vår botaniske vandring startet ved saga nesten

øverst i bakken. Nede ved vannkanten betraktet vi to av

de mest karakteristiske grasartene ved Buerbekken, blåtopp

Molinia caerulea og strandrør Phalaris arundinacea.

En mjølkerot Peucedanum palustre skapte begeistring

hos vår insektsekspert, Thor Jan Olsen. På planten satt

mange larver av svalestjert Papilio machaon i ulike vekststadier.

Altfor mange mente Thor Jan og tok med noen

som han plasserte på en annen mjølkerot et stykke lengre

nede.

På skogsstien videre nedover fant vi bergrørkvein

Calamagrostis epigejos og knegras Danthonia decumbens.

Bleikstarr Carex pallescens var vanlig i dette området,

og de karakteristiske tverrrynkene på øvre støtteblad

ble vist. I bakken nedenfor stien var det vakre matter

av myk kråkefot Lycopodium clavatumVi tok oss

også tid til å se nærmere på lyssiv Jucus effusus. Vi fikk

demonstrert hvordan man med tommelneglen kan frigjøre

den hvite margen som tidligere ble brukt til veke i lamper.

Da vi kom ned til brua, tok vi til venstre og fulgte

bekkekanten opp til fossen. I de stille vikene nedenfor

vokste gul nøkkerose Nuphar lutea, bukkeblad Menyanthes

trifoliataog vassgro Alisma plantago-aquatica. På

en bergnabb ved fossen fant vi foruten hengeving Phegopteris

connectilis,også olavsskjegg Asplenium septentrionale

og lodnebregne Woodsia ilvensis.

Ferden gikk videre tilbake til brua og over på den

andre siden der vi hadde en kort rast. På turen videre ble

deltagerne mest opptatt av matauk. Det er et kronår for

blåbær Vaccinium myrtillus på våre kanter. Det var rikelig

med smørsopp og en og annen stensopp å finne. Sistnevnte

ble konsumert rå. Ellers lot vi oss imponere av

store forekomster av lusegras Huperzia selago på berget.

Like nedenfor restauranten fant vi en liten myr med

mange karakteristiske arter som rundsoldogg Drosera

rotundifolia, hvitlyng Andromeda polifolia, tranebær Vaccinium

oxycoccusog hvitmyrak Rhynchospora alba.

Noen spesielt sjeldne planter fant vi ikke, men området er

frodig og artsrikt. En rask opptelling gav 150 arter.

Svein Åstrøm