Botaniske steder i Norge

Våler kommune 

Østfold fylke 

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

9. september til nord for Flesjøvannet, Våler

Vi besøkte et bekkedrag, delvis en kløft ca 1 km nord for

Flesjøvannet. Fra lokaliteten var det tidligere registrert

lavarter som lungenever Lobaria pulmonaria og vanlig

blåfiltlav Degelia plumbea. Mosefloraen visste vi svært

lite om. Den nederste og dypeste del av kløfta i sør er

dessverre hogd ut, men heldigvis finnes det interessante

partier igjen i nordre del av kløfta. Gran er det dominerende

treslag i kløfta/bekkedraget.

Arter som lungenever Lobaria pulmonaria, kystårenever

Peltigera collina, stiftfiltlav Parmeliella triptophylla,

kystvrenge Nephroma laevigatum og grynvrenge N.

parileble demonstrert. Dessverre klarte vi ikke å gjenfinne

treet med vanlig blåfiltlav Degelia plumbea. Alle sammen

ble funnet på osp som er et nøkkelsubstrat for mange

interessante lavarter i Østfold. På et ospelåg i bunnen av

kløfta ble en liten forekomst med pusledraugmose Anastrophyllum

hellerianumsett. Av interessante karplanter

fant vi kranskonvall Polygonatum verticillatum og trollurt

Circaea alpina som ikke er hverdagskost i Østfold. Ellers

bør nevnes myskegras Milium effusum, skogvikke Vicia

sylvatica, lind Tilia cordata og hassel Corylus avellana

fra området.

Med turlederne var vi 6 personer som ruslet for forbi

mye steinsopp i behagelig overskyet oppholdsvær. Ettermiddagsturen

ble likevel kort fordi det gode dagslyset

som kreves for å lete etter de små artene forsvant raskt.

Odd Stabbetorp, Bjørn Petter Løfall