Botaniske steder i Norge

Oslo Kommune

Oslo fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 

25. april til Frognerbekken

Vi var ca 10 deltagere som denne vakre vårdag møttes

nederst i Frognerbekkdalen ved Drammensveien rett Ø

for krysset med Madserud alle hvor gangveien opp dalen

begynner. Pga den tidlige våren var bjørkene allerede

fine og grønne.

Dalen er en i utgangspunktet gråor-heggeskog og

edelløvskog som er sterkt kulturpåvirket gjennom plener,

delvis parkmessig opparbeidelse, mange forvillede arter

fra omkringliggende haver og av at deler av dalen ble

brukt til den store utstillingen «Form og Flora» i 1967. Da

ble det anlagt en slags villhave med norske planter, og i

tillegg til en del prydbusker som rododendron og stauder

som skogskjegg, ble det også plantet en del ville planter

som har spredt seg og naturalisert seg siden. Dette gjør

at det for en del planters vedkommende er litt vanskelig å

si om enkelte arter er opprinnelig naturlig der, eller om de

er kommet inn med kulturen.

De vanligste edeløvtrærne som alm Ulmus glabra,

ask Fraxinus excelsior, spisslønn Acer platanoides og

lind Tilia cordata, forvillet platanlønn Acer pseudoplatanus

og hestekastanje Aesculus hippocastanum, og naturligvis

gråor Alnus incana og hegg Prunus padus dannet

skogen, selv om vi ikke så særlig på trærne denne vårdagen.

Nesten nederst var det overdådige blomstertepper i

gult, blått og rødt med mengder av gullstjerne Gagea

lutea, russeblåstjerne Orthocallis (Scilla) siberica og

havelerkespore Corydalis solida, og disse fulgte oss i

varierende mengdeforhold oppover. Også vårkål Ranunculus

ficariavar en del av dette selskapet, i begynnende

blomstring, mens nyresoleie R. auricomus bare var i

knopp, og heller ikke engkarse Cardamine pratensis var

kommet skikkelig i gang. Helt nederst fant vi også et par

sterile tuer av smågullstjerne Gagea minima. Omtrent

der bekken går i rør påtraff vi det første gjenstående

arten fra utstillingen, klatrehortensia Hydrangea petiolaris,

og litt ovenfor der bekken gjør en knekk flere spredte

busker med rododendron Rhododendron hybridum. I dette

området fant vi også litt sneklokke Galanthus nivalis

og snestjerne Scilla (Chionodoxa) sp. Omtrent fra der

bekken er lagt i rør og videre oppover er det massebestander

av skogsjegg Aruncus dioicus, nå som visne

vinterstandere.

På tørrere skrenter vokste liljekonvallbestander Convallaria

majalissom vekslet med mer skyggefulle partier

hvor kranskonvall Polygonatum verticillatum og storkonvall

P. multiflorum var iferd med å komme opp. Vi så

også spredte og unge firblad Paris quadrifolia, løkurt

Alliaria petiolata og blad av storklokke Campanula latifolia

og nesleklokke C. trachelium. Alle disse er kravfulle

muldjordsarter og gråor-heggeskogsarter som er na-

turlige her og har overlevd i skogen og elvekanten langs

denne sterkt kulturpåvirkede bekken, men mer usikre er

gulveis Anemone ranunculoides, tannrot Dentaria bulbifera,

myske Galium odoratum og ramsløk Allium ursinum.

Flere steder er det store bestander av ramsløk

som virker helt naturlig her, men denne ble plantet på

utstillingen, og siden har den spredt seg grundig på egen

hånd. Nærmeste spontane lokalitet er imidlertid ikke lenger

unna enn i Isidalen. Det var litt uklart om en liten klon i

skogbunnen på ca 1 mav myske og flere kloner gulveis

og litt tannrot har samme opprinnelse, men etter en senere

prat med Finn Wischmann har jeg bragt på det rene at

også disse ble plantet under utstillingen som eksempler

på norske villplanter. Vi så også unge blad av hhv. kjempeturt

Cicerbita macrophylla og noe ormrot Bistorta major,

og de er klare haverømlinger. Et stykke oppover står

også igjen noen busker rododendron, snebær Symphoricarpus

rivularisog en vakker, ca tre m høy barlind

Taxus baccata, også den kanskje engang plantet. Langs

bekken vokser karakterplanter som strutsevinge Matteuccia

struthiopterissom så vidt hadde begynt å rulle ut

bladene, mjødurt Filipendula ulmaria, skogstjerneblom

Stellaria nemorum, litt maigull Chrysosplenium alternifolium

i blomst og flere tuer sneklokke.

I skråningen vest for stien dukker også litt vanlig

lerkespore Corydalis intermedia opp, mens havelerkesporen

stort sett slutter litt nedenfor, dog ikke lenger

unna enn at den har satt spor etter seg på den måten at

det sammen med lerkesporene også vokser et par flotte

tuer av hybriden mellom dem C. intermedia x solida.

Litt nedenfor bakkene opp til Frognerparken står også

et annet forvillet innslag, noen planter av bladlilje Hosta

sp. og i utkanten av Frognerparken mye smågullstjerne

Gagea minima i lag med den vanlige.

Vi gikk og spiste kaker på et konditori før de mer

utholdende av deltagerne fortsatte vestover mot Skøyen

hovedgård. SV for denne så vi på vakkert blomstrende

lodnefiol Viola hirta i til dels store mengder, forvillet

marsfiol V. odorata og deres hybrid, som kan danne svære,

riktblomstrende kladeiser. Sørover mot Den engelske

park så vi noen små tuer bakkefiol V. collina, og på en

liten høyde på V-siden av Prinsessealleen en matte som

trolig er hybriden mellom bakkefiol og marsfiol. Litt N for

høyden står en busk av koloradoedelgran Abies concolor.

SØ for dammen fant vi også noen planter snestjerne

Chionodoxasp. og en tue av hybriden mellom

vanlig lerkespore og havelerkespore, enda de nærmeste

havelerkesporene så vidt vi vet er de i Frognerbekkdalen.

Vi fikk også med oss en del krattfiol Viola mirabilis. Vi

avsluttet turen med å se på flere forekomster av lodnefiol

N for de relativt nye lavblokkene og rekkehusene N for

Prinsessealleen 15 og nok en bestand av hybriden mellom

lodnefiol og marsfiol i samme område.

Tore Berg
 

 
 
 

NORSK BOTANISK FORENING

Blyttia 63(2), 2005 91