Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK
Kommune: Gaustad kommune
Fylke: Oppland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
I de bratte skråningene under Ormtjernkampen står de store, gamle grantrærne til de faller overende. Ingen rydder opp i skogen - og råtnende trær ligger spredt omkring. I dette miljøet finner mange fuglearter både bolig og mat. I deler av området finnes også rik undervegetasjon, med planter som liljekonvall og den sjeldne arten skjeggklokke. Nasjonalparken har et alpint klima med kjølige somrer og kalde vintrer. Kombinert med en middels årsnedbør gir dette høg luftfuktighet som gjør at mose, lav og sopp gror godt på bakken og på trærne. 

ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK


er landets minste nasjonalpark. Den dekker 9 km', men det skulle væ-
re tilstrekkelig til at urskogområdet kan få beholde sitt særpreg. Na-
sjonalparken ligger på vestsiden av Dokkvatnet nær bilveien mellom
Holsetra og veien V. Gausdal - Fagernes og Liomseter. Greieste ad-
komst er fra den private bomvei til Ormtjernseter. Fra setra fører sti
nord gjennom Storskaret og til toppen av Ormtjernkampen, 1128 m.
Nasjonalparken er opprettet først og fremst for å verne urskogen,
som gir et riktig bilde av en skog uten menneskelige inngrep.

Den dominerende bergarten i området er sparagmitt, en sur berg-
art som er dårlig grobunn for planter. Men i enkelte områder, særlig
på østsiden av Ormtjernkampen fins fyllitt og alunskifer, og der er ve-
getasjonen frodigere. På øst- og sørsiden av Dokkampen og på sør-
siden av Snaareskampen vokser kvitsoleie og mjødurt, turt og tyri-
hjelm. Best jord er det ovenfor Ormtjernsetra, og der vokser bl.a. gul-
sildre, blåtopp og flekkmure. Langs Dokkvatnet fins kongspir og en
sjelden plante, skjeggklokke, som har sin eneste kjente norske fore-
komst i disse trakter.

Ormtjernsetrene har vært i drift gjennom flere hundre år, en seter
helt til 1962. l 1913 skal der på en seter ha vært 100 kyr og 150 geiter.

KART

| 1717 II Synnfjell.

FISKE

Ikke fiskevann i nasjonalparken, men der er fiske i de nærliggende

Ormtjernet, Snæresvatnet og Toftsetervatnet. Kort for Gausdal stats-
almenning i forretninger og turiststeder. Dokkvatnet er privat.

Kilde: "Til fots" Den Norske Turistforening.