Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Storveltlia naturreservat
Kommune: Hattfjelldal
Fylke: Nordland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
VERNEFORMÅL:
Formålet med vernet er å bevare den største rødflangre/ reinrose-kalkskogen sør for Saltfjellet. Utformingen med gran som dominerende treslag er unik i nordisk sammenheng, og er bare kjent fra Masugnsbyen i svensk Lappland. Naturreservatet har meget stor referanseverdi, og er såpass avgrenset og stor at den er vurdert som svært verneverdig i internasjonal sammenheng.

BELIGGENHET, NATURGRUNNLAG:
Naturreservatet ligger mellom Brenna og Unkervatnet i Hattfjelldal kommune. Fylkesveien som går til riksgrensa skjærer gjennom området. På nordsiden av veien har området en sørøstlig helning. På sørsiden av veien består området av en bratt skrent ned mot elva Unkra.

VERNEINTERESSER:
Området består av en særpreget kalkblandingsskog der gran dominerer, mens undervegetasjonen står nær kalkbjørkeskogene i Salten og sør-Troms. Det er glidende overganger mellom krekling- og tyttebærdominerte utforminger, lågurtutforminger, åpne reinroseheier og den karakteristiske kalkgranskogen. Marisko har rike forekomster innenfor naturreservatet. Området er for øvrig meget artsrik med plantegeografisk interessante arter.

PÅVIRKNING/INNGREP I OMRÅDET:
Kalkgranskogen er omgitt av hogstflater, og i østlige deler er det spor etter plukkhogst.

Reinrosegranskog er bare kjent et par andre steder i Norden, det ene er Fisktjønna i Rana, se 1833-007.
Interessekonflikt: Flatehogst er den største trusselen mot den verne- verdige skogen. Lokaliteten har svært stor vitenskapelig referanseverdi, og egner seg for undervisningsformål. Vegetasjonskart for Storveltlia og områdene videre østover er er utarbeidet av Aune og Kjærem.