Botaniske steder i Norge

Osterøy Kommune

Hordaland fylke

21. juni 2004 til Skaftådalen på Osterøy

Medlemstur med overnatting til Osterøy 20-22. juni 2004.

Vi reiste til Osterøy med privatbiler fredag ettermiddag.

Overnatting på Lonevåg.

Lørdag kjørte vi med bilene til Skaftå som ligger ca 6

km østover fra bomstasjonen. Turen gikk oppover Skaftådalen

langs en skogsbilveg som strakte seg fra havnivå

fra Skaftå og opp til ca 300 m o h.

Lokaliteten ligger i et bratt dalføre som strekker seg i

sør-nord-retning fra Skaftå i sør. Bratt og halvtørr li med

innslag av varmekjære treslag som hassel og ask. Vegetasjonen

preget av urterikt feltskikt med tildels kalkkrevende

arter. Berggrunnen med tildels rike innslag av kalk.

Tydelige spor etter eldre og nyere kalkstens-brudd. Traktorveg

følger terrenget til ca 300 m over havet der terrenget

flater ut og bjørkevegetasjon overtar. Elvefar langs

vegen med tildels dype gjel antagelig etter tidligere tiders

kalkdrift.

UTM-Koordinater for Skaftå: 32V 314200/670700

(WGS84).
 
 

Det ble botanisert langs traktorvegen opp til bjørkeskogen.

Inn ved noen seter-anlegg dreide vi østover, passerte

et elvefar og botaniserte oss i noe ulendt terreng ned

mot en lavereliggende seter. Herfra navigerte vi mot traktorvegen

som vi fulgte ned til hovedvegen. Fra artslista:

geitsvingel Festuca vivipara, jordnøtt Conopodium majus,

hassel Corylus avellana, hjertegras Briza media, storblåfjør

Polygala vulgaris, bergskrinneblom Arabis hirsuta,

hengeaks Melica nutans, tågebær Rubus saxatilis,

fingerstarr Carex digitata, kvitbladtistel Cirsium helenioides,

tettegras Pinguicula vulgaris, markfrytle Luzula

campestris,skogstarr Carex sylvatica, fjellmarikåpe Alchemilla

alpina,svarttopp Bartsia alpina, stjernesildre

Saxifraga stellaris, rosenrot Rhodiola rosea, gran Picea

abies,engstarr Carex hostiana, myrtistel Cirsium palustre,

krattlodnegras Holcus mollis, skogsvinerot Stachys

sylvatica,gulsildre Saxifraga aizoides, storfrytle

Luzula sylvatica, trollurt Circaea alpina, rypestarr Carex

lachenalii,skogfiol Viola riviniana, rosettkarse Cardamine

hirsuta,jonsokkoll Ajuga pyramidalis, heisiv Juncus

squarrosus,heistarr Carex binervis, rundsoldogg Drosera

rotundifolia,engforgelmmegei Myosotis scorpioides,

skogsalat Mycelis muralis, engknoppurt Centaurea

jacea,fagerknoppurt Centaurea scabiosa, skrubbær

Cornus suecica, bjønnbrodd Tofieldia pusilla, sølvvier

Salix glauca, klokkelyng Erica tetralix, loppestarr Carex

pulicaris,molte Rubus chamaemorus, heiblåfjær Polygala

serpyllifolia,engkarse Cardamine pratensis, dunhavre

Avenula pubescens, revebjelle Digitalis purpurea,

vill-lin Linum catharticum, engstarr Carex hostiana,

gjeldkarve Pimpinella saxifraga, kystmaure Galium saxatile,

ramsløk Allium ursinum, myske Galium odoratum,

rødsildre Saxifraga oppositifolia, maigull Chrysosplenium

alternifolium,bergfrue Saxifraga cotyledon, kattefot Antennaria

dioica,fjellsyre Oxyria digyna, grønnburkne
 
 

Asplenium viride, broddtelg Dryopteris carthusiana,

raggtelg Dryopteris affinis, bjønnkam Blechnum spicant,

junkerbregne Polystichum braunii, geittelg Dryopteris

dilitata,strutseveng Matteuccia struthiopteris, lusegras

Huperzia selago, svartburkne Asplenium trichomanes

ssp. trichomanes, taggbregne Polystichum lonchitis,

sisselrot Polypodium vulgare, blankburkne Asplenium

adiantum-nigrum,lodnebregne Woodsia ilvensis, dvergjamne

Selaginella selaginoides.

Odd Winge, Anders Haug (ref.)