Botaniske steder i Norge

Osterøy Kommune

Hordaland fylke

19. juni 2004 til Osterøy

Lokalitet 1: Sørvendt li 2 km vest for Lonevåg

Først kupert beiteland, tydelig nedbeitet, og av den grunn

mer begrenset antall arter. Lenger oppe storsteinet,

mosekledd ur, delvis dekket av lauvskog. Lenger oppe

tettere skog, både furu og lauvtrær. Arter: Kystmaure

Galium saxatile (nesten dominerende i beiteområdet),

revebjelle Digitalis purpurea, hestespreng Cryptogramma

crispa, geitetelg Dryopteris dilatata, sisselrot Polypodium

vulgare, svartor Alnus glutinosa, ask Fraxinus

excelsior, bjørnkam Blechnum spicant, søyleeiner Juniperus

communis– noen høye og fine eksemplarer øverst

i beitelandet, kystbergknapp Sedum anglicum.

Lokalitet 2: 2 km fra Lonevåg langs hovedveien

Våtmyr som går over i innsjø lenger ute. Stor forekomst

av selsnepe Cicuta virosa, som var en ny art for mange

i foreningen. Planten ble nøye saumfart og ikke minst

kamrene i rota ble undersøkt. Andre arter: bukkeblad

Menyanthes trifoliata, mjødurt Filipendula ulmaria, elvesnelle

Equisetum fluviatile, vendelrot Valeriana sambucifolia,

flaskestarr Carex rostrata, myrhatt Potentilla

palustris.