Botaniske steder i Norge

Ringsaker Kommune

Hedmark fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

3. juli til Ringsaker

Vi startet opp dagen i tilsynelatende svært utrygt vær –

sol, men med mørke og truende skyer på alle kanter. Vi

tok først turen til en ekstremrikmyr ved Herramstjernet i

Gaupen-området. Asle Bruserud, som er floravokter for

knottblomsten, har drevet med inventering av hele området

rundt Herramstjernet og mot Saugstjernet, som ligger

rett nord for Herramstjernet. Vi startet med demonstrering

av skåresildre Saxifraga adscendens og en enkelt marinøkkel

Botrychium lunaria rett ovenfor vegen. Videre

nedover stien sto et individ av hybriden mellom enghumleblom

og kratthumleblom Geum rivale x urbanum – veldig

klar med store, nedbøyde blomster med tydelig gule kronblader.

Vi fulgte stien ned til myra, og så først og fremst

på en knottblomstbestand Microstylis monophyllos

tre individer (se Blyttiagalleriet!) som Asle Bruserud hadde

oppdaget tidligere på sommeren. Deretter gikk vi rundt

på myra og tilgrensende områder. Starrfloraen på myra

er svært rik, med arter som duskstarr Carex disticha,

hårstarr C. capillaris, gulstarr C. flava, taglstarr C. appropinquata,

kjevlestarr C. buxbaumii ssp. buxbaumii

og mulig jemtlandsstarr C. cf. jemtlandica, men også

mange andre arter: Breiull Eriophorum latifolium, småsivaks

Eleocharis quinqueflora, marigras Hierochloê

odorata, sveltull Trichophorum alpinum, legevintergrønn

Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia og et flott individ av

engmarihand Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata. Videre

bevegde vi oss inn i sumpskogen vest for myra, og

fikk se mer starr, langstarr Carex longata og noe som

kunne være steril tuestarr C. cespitosa. Her var også til

stede andre typiske sumpskogarter, myrkongle Calla palustris,

bekkeblom Caltha palustris (det kan være vanskelig

å huske på hvem som er hvem på latin av disse

to!), skogburkne Athyrium filix-femina som var så gigantisk

at den ble mistenkt for å være strutseving av turleder

ved første øyekast. Største oppdagelse i sumpen var

imidlertid en fin bestand av myrtelg Thelypteris palustris,

som Asle Bruserud ikke hadde oppdaget fra før. Dessuten

frembrakte myrturen funn av to nye enkeltbestander av

knottblomst, så det til sammen ble 8 blomstrende individer

(9 til sammen) jevnt fordelt på tre bestander på hver sine

kanter av myra. Det som er positivt er at alle tre bestandene

var på nye steder, så det i tillegg er minst to andre

bestander som er observert i tidligere år, og dette tyder

på at knottblomsten har mange knoller liggende i jorda,

men at kun noen av dem blomstrer per år.

Så var det tid for å spise, og vi bevegde oss gjennom

et myrsnelledrag Equisetum palustre med mye bekkeveronika

Veronica beccabunga opp på en liten høyde.

Her vokste det noe som kunne minne om nakkebær Fragaria

viridis, men den hadde svært forvirrende karakterer

og ble til slutt «dømt» av Tore Berg til å være vanlig

markjordbær Fragaria vesca. Etter å ha spist gikk vi

videre opp stien mot garden Amb. Vi gikk gjennom buskete

terreng, og noen av oss måtte til slutt klatre opp en jordskrent,

så bar det over tørrere ødeenger uten spesielt

rike innslag tilbake i retning bilene. Vi hadde egentlig tenkt

å se litt på enghaukeskjegg Crepis praemorsa, men denne

var sannsynligvis visnet og kanskje beitet, i hvert fall

fant vi den ikke. Vi fortsatte, og kom ned til skråningen

der vi begynte. Litt lenger oppe i den vokste blant annet

bakkefiol Viola collina og vårerteknapp Lathyrus vernus.

Turen gikk videre til By Grustak ovenfor Brumunddal,

hvor vi parkerte øverst og gikk nedover innenfor selve

grustaket. Området her øverst hadde året før fine jordfyllinger

med et par riddersporearter Delphinium sp. og

brennende kjærlighet Lychnis chalcedonica. I år var det

imidlertid jevnet ut og så lagt kvistfyllinger oppå, og skrotemarksfloraen

var heller triviell. Dermed bevegde vi oss

sakte innover, og snart så vi den første klåveden Myricaria

germanica. Denne sprer seg tydeligvis rundt om i

grustaket, og holder tritt med forandringene som skjer

hele tida. Etter hvert nådde vi også dammen der den har

sin hovedlokalitet for øyeblikket, på innsiden av dammen

og relativt utilgjengelig står et nokså gammelt individ. Det

renner også en bekk ut fra dammen, og langs den vokste

mange småplanter klåved, tydelig spredd fra den gamle

busken, og vassgro Alisma plantago-aquatica. I dammen

så vi og på vassveronika Veronica anagallis-aquatica,

som forøvrig er i tydelig spredning på Hedemarken, bekkeveronika,

kjempepiggknopp Sparganium erectum og

vassreverumpe Alopecurus aequalis. Ute i dammen

vokste en tjønnaks, sannsynligvis rusttjønnaks Potamogeton

alpinus. Tida begynte å bli knapp siden turleder

skulle rekke et tog, så vi avrundet ekskursjonen, i vær

som holdt seg til strålende sol så lenge ekskursjonen

varte. 9 deltakere inkludert turleder, hvorav en tredjedel

hadde tilknytning til Jønsberg Landbruksskole: turleder

som elev, en av deltakerne som tidligere elev, og nok en

turdeltaker som foresatt til en nåværende elev..

Torbjørn Horsberg Kornstad

 

 

NORSK BOTANISK FORENING

94 Blyttia 63(2), 2005