Botaniske steder i Norge

Kongsberg Kommune

Buskerud fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ullebergåsen naturreservat er et naturreservat sør for Kongsberg som ble vernet 24.4.1992.

27. mai til Ulleberggrenda/Ullebergåsen, Kongsberg

En kort kveldstur for å se på engarter på kalkrik grunn.

Bare tre stykker møtte opp, og vi startet med et streif

over gammel, tilgrodd beitemark. Av nevneverdige arter

kan følgende listes opp: Flatrapp Poa compressa, flekkmure

Potentilla crantzii, blad av bakkemynte Satureja

acinos, bitter blåfjør Polygala amarella og skåresildre

Saxifraga adscendens. Med utgangspunkt i flere kjente

forekomster av stjernetistel Carlina vulgaris lenger opp

i åsen, hadde turleder et lite håp om å finne denne også

i mer kulturpreget landskap her, men uten hell.

Deretter flyttet vi oss opp i et rikt orkideområde i

utkanten av Ulebergåsen naturreservat. At ikke dette er

innlemmet i reservatet er kort og godt forstemmende. Så

er det da også til dels rasert av hogst sommeren 2003.

Men vi fant nå likevel en ganske livskraftig, intakt populasjon

av marisko Cypripedium calceolus. Mange individer

så rett nok ut til å ha tatt skade av for mye innstråling og

var små og altfor tidlig visnet. Flueblom Ophrys insectifera

var ikke å se i den hogstberørte delen, men vi fant den

lenger fram på ryggen. Ellers mye rødflangre Epipactis

atrorubens,brudespore Gymnadenia conopsea og skogmarihand

Dactylorhiza fuchsii. En liten forekomst av bakkefiol

Viola collina er tidligere funnet her, men heller ikke

den gjenfant vi.

På tilbakeveien prøvde vi å oppsøke en tidligere lokalitet

for mulig trefingersildre Saxifraga tridactylites, men

det endte med en tredje bom for denne turen.

Bård Engelstad
 

 
 
 

NORSK BOTANISK FORENING

88Blyttia 63(2), 2005