Botaniske steder i Norge

Bærum Kommune

Akershus fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 

15. mai: vårtur langs Lysakerelva

Totalt 6 personer. Vi startet med å gå sydover fra stasjonen

langs Harald Løvenskiolds vei og inn på gangstien

på elvens Ø-side S for nr 14-16. Gangstien går her gjennom

et edelløvskogsholt hvor vi førsdt passerte en velutviklet

villapal Malus sylvestris med vakker krone og

mye lav på kvistene. I og i kanten av edelløvskogen er

rød lungeurt Pulmonaria rubra helt naturalisert i store

bestander.

Herfra krysset vi elven og fortsette på Bærumsiden,

da stien på denne siden går gjennom mest uberørt natur.

I stikanten ca 40 m nedenfor broen i et område som

nærmest er gråor-heggeskog, med typiske arter som

skogstjerneblom Stellaria nemorum og mjødurt Filipendula

ulmariai skogbunnen samt blad av storklokke Campanula

latifolia, er et lite felt hvor det må ha blitt kastet

haveavfall: rundt en tue av unge blad av en iris vokste litt

hasselurt Asarum europaeum og en tett bestand av russeblåstjerne

Orthocallis(Scilla) siberica lyste opp i skogbunnen.

Irisen ble oppsøkt senere på året, men satte i år

ikke blomster, ut fra bladbredden er det mest sansynlig

at det er sverdlilje Iris pseudacorus, men bredbladede

havearter som tysk iris Iris germanica kan ikke helt utelukkes.

I nærheten her så vi også blad av et mer subalpint

innslag, nemlig tyrihjelm Aconitum septentrionale.

Ganske raskt forsvinner Lysakerelven i en mektig,

canyonlignende dal med til dels stupbratte fjellsider og

store fossefall, og med stien i skråningen. Noen steder

er det fine utsiktspunkter hvor dalen åpner seg og man

ser elven i fosser og kulper langt der nede. Både Bærums-

og Oslosiden er tett bymessig bebygget med hus,

men selv om elven med dalsøkket bare utgjør en tynn

stripe merker man nesten ingenting til byens hektiske liv,

men har følelsen av å være langt fra sivilasjonen.

Dalen består av en blanding av edelløvskog, gråorheggeskog,

rike barskogstyper og noe som nærmer seg

kalkfuruskog og mange steder med mengder av liljekonvall

Convallaria majalis og tuer av snerprørkvein Calamagrostis

arundinacea. Alt etter eksposisjon og fuktighetsforhold

huser dalen en ganske rik naturlig flora samtidig

som nærheten til villaområder medfører haveplanter som

har spredt seg til dels godt ut fra havene eller kommet

med haveutkast og i begge tilfeller etablert seg i den

naturlige vegetasjonen.

Videre nedover langs stien påtraff vi hyggelige innslag

som trollbær Actaea spicata og kranskonvall Polygonatum

verticillatum, samt det viktigste, nemlig store

matter av mattestarr Carex pediformis på begge sider

av stien vis-a-vis Ruglandsveien 109 (slektningen fingerstarr

C. digitata var vanlig hele veien).

Da vi kom ned til et stikryss gikk vi denne den korte

veien bort til utenfor Voll Terrasse 63 L. På et felt her

under en kraftledning fant vi forvillede innslag som kantlungeurt

Pulmonaria montana (ca 10 individer), skogforglemmigei

Myosotis sylvatica, en stor plante av galnebær

Scopolia carniolica og flekktvetann Lamium maculatum

i blomst, og rett innenfor i skogen en stor tue

med blad av bakkefiol Viola collina. Der vokser også

busker av alperips Ribes alpinum og antakelig haverips.

Etter denne lille avstikkeren fortsatte vi nedover hovedstien

til vi kom vis-a-vis Voll Terrasse 55. I edelløvskogen

på begge sider av stien der vokser en del tuer av

nok en lungeurtartart, trolig flekklungeurt Pulmonaria affinis

(evt. kan det være legelungeurt, P. officinalis) og

hasselurt, og på stiens østside var også her en liten tue

av kantlungeurt innimellom flekklungeurtene. Flekklungeurtene

(eller hva det måtte være) har svake, hvite prikker

på rosettbladene som har tverr til hjerteformet bladbasis.

Senere på året kan man for øvrig her finne bredflangre

Epipactis helleborine. Litt ovenfor hadde vi akkurat passert

andre forvillede innslag som krypfredløs Lysimachia

nummulariaog gravmyrt Vinca minor.

Etter et kort stykke til, vis-a-vis Voll Terrasse 53 F,

passerer stien et mer skyggefullt parti med en del rosetter

av lundkarse Cardamine impatiens, samt storkonvall Polygonatum

multiflorumispedd litt krypfredløs og en liten

busk japansk berberis Berberis thunbergiiRett nedenfor

der gjør stien et par skarpe siksakksvinger for å komme

ned til elven, og dukket det opp mer av storkonvall, samt

skjellrot Lathraea squamariaStorkonvall vokser spredt

herfra og helt ned til viadukten over elven som Bærumsveien

danner.

Ca 200 m nedenfor nedenfor den nedre gangbroen

over elven vis-a-vis «Rolighet» fant vi ytterligere en bestand

av skjellrot Lathraea squamaria i blomst med ca

25 stengler over noen kvadratmeter.

Her vider dalen seg etter hvert ut, elven flyter roligere

og dalen skifter litt karakter. Nedover til ca 200 m N for

den mektige viadukten over elven som Bærumsveien og

Lilleakerbanen danner fant vi flere delbestander til av

skjellrot og storkonvall.

Et sted hvor vi krysset en sidebekk dannet bekkekarse

Cardamine amara ett hvitblomstret teppe sammen

med maigull Chrysosplenium alternifolium.

Like før viadukten gikk stien opp en bratt bakke så vi

kom opp på Bærumsveien. Rett på nordsiden av viadukten

finnes et stort buskas av hybriden mellom hvitpil og skjørpil

Salix alba x fragilis nå duvende full av hunnrakler.

Vi hadde opprinnelig lurt på om vi skulle fortsette

videre langs elven helt ned til Lysaker, men vi bestemte

oss for å avslutte her og tok Lilleakerbanen tilbake til

byen.

Som en liten pussighet tilslutt må det nevnes at vi

ikke et eneste sted så blåveis i de rike liene langsetter

dalen, enda det var mengder av dens «faste følge» fingerstarr.

Enten er blåveis her av en eller annen grunn

helt manglende eller det kan finnes noen få, skjulte

bestander, men svært lite må det uansett være. Er det

noen som leser dette som har sett blåveis i området?
 

 
 
 

NORSK BOTANISK FORENING

92Blyttia 63(2), 2005