Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
 Sør-Trøndelag fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Sør-Trøndelag fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Reinrose
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gjorde i møte 31.08.1989, sak 174/89, følgende vedtak mot 2 stemmer: "Som fylkesblomst for Sør-Trøndelag velges reinrose".

Innhold
Floraen i Oppdal
.
Flora , fauna og geologi i Oppdal
.
Institutt for Biologi, Trondheim
Kilde: http://kbot.chembio.ntnu.no/

Bok: "Planter i Trondheim gjennom tusen år"

Driva Kro og Steinsenter Oppdal er omkranset av landets rikeste fjellplanteområder. Dovrefjell Nasjonalpark med Knutshø, Vinstradalen og Drivdalen er unike i så måte. Her vokser sjeldne planter som norsk malurt, mogop og den vakre gule fjellvalmuen

Trollheimsporten Mange bilder fra Trollheimen
Kilde: Gunnar Bureid

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Sør-Trøndelag Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no

Garbergmyra naturreservat i Meldal kommune Floristisk er myra artsrik og rikarter som blodmarihand, stortveblad, gullmyrklegg, brunskjene og kastanjesiv finnes vanlig. Vegetasjonen er svært variert, fra fattig ombrotrof tuevegetasjon til rik og ekstremrik vegetasjon.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

.

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Sølendet naturreservat ved Røros


Verneområder:
Knutshø

Femundsmarka nasjonalpark

Trollheimen naturvernområde
Dovrefjell nasjonalpark


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater


 .Sølendet, fantastisk flora! 

Sølendet naturresvervat ligger på nordøstenden av Aursunden.

Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Slåttemyr. Botanisk rikdom
Vernet dato : 27.09.74 Areal : 3219 dekar Kommune : Røros 


Kulturforskning på slåttemyr

Skiferbergarter, marmor og amfibolitt i Remskleppdekket og de fleste bergarter i Røros- og Trondheimsdekket gir opphav til morenemateriale med høyt finstoffinnhold. Morenetypen forvitrer lett, er rik på plantenæringsstoffer og har stor evne til å motstå forsuring. Vegetasjonen i områder med finstoffrik morene består som regel av frodig bjørkeskog, med undervegetasjon av gras og urter. Slike områder er god beitemark, og ble i tidligere tider mye brukt til utmarkslått. Sølendet ved østenden av Aursunden er et godt eksempel på vegetasjonen i områder med næringsrikt morenemateriale. Her er det opprettet et naturreservat hvor arealene blir skjøttet omtrent som i tidligere tider. 

Norsk botanisk forening botaniserte der 1997  (Blyttia 2-98)  

Knutshø, 

fjelltopper i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, på østsiden av Drivdalen. Nordre Knutshø 1684 m o.h., Søndre Knutshø 1690 m o.h. Knutshø er kjent for sin flora.


 

"Planter i Trondheim gjennom tusen år"

(red. Eli Fremstad)

Denne boka er laget av Norsk Botanisk forenings Trøndelagsavdeling. Boka er
 medlemmenes hilsen til byen ved tusenårsskiftet
 

 Vi har konsentrert oss om bykjernen og dens nærmeste omgivelser. En oversikt
 over plantelivet i Bymarka synes vi føyer seg godt til botanikken i
 bykjernen, etter som Bymarka er byens egen utmark.

Boka favner en 1000-årsperiode, fra aldersbestemmelse av tømmer fra Olav Tryggvasons
tid, via de botaniske funnene i Erkebispegården, til parktrær fra kjøpmennenes storhetstid
på 1800-ta11et og planter i Bymarka og på Lade i dag. Likevel gir boka bare glimt av hva byen
har av ville og dyrkede planter. Artslista bak i boka kan danne grunnlag for en Trondheims-
flora. Det er første gang en fullstendig liste er laget over planter som er funnet i Trondheim
kommune.

Fine fargebilder og illustrasjoner gjennom hele boka.

Ordniær pris: kr 190,
Pris for medl. av Norsk Botanisk Forening kr 150,- (ved bestilling direkte fra forlaget)

91 sider Stivbind lSBN 82-519-1550-3

Tapir Akademisk Forlag
Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelingen
Vitenskapsmuseet, Inst for naturhistorie