Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Oslo fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Oslo og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster

Innhold
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Tidligere: Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage

Lokalflora for Oslo og Akershus

Miljøstatus i Oslo og Akershus: FLORA

Plantelivet i Oslo og Akershus
 

Oslo kommune informerer

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Oslo Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


.


Verneområder:

Naturverneområder med plantevern (pga. flora):

Blankvann   Landskapsvernområde med plantelivsfredning Verneformål: Urterike enger.

Bleikøya   Naturreservat Spesielle naturtyper (eng) og artsrik sjøfuglfauna 

Ekebergskråningen    Naturreservat Spesiell naturtype med stort biologisk mangfold.

Gressholmen-Rambergøya   Naturreservat Formålet med fredningen er å bevare et marint gruntvannsområde med tilhørende plante- og dyreliv, særpregete og artsrike vegetasjonssamfunn knyttet til kalkrik grunn.

Heggholmen   Naturreservat Verneformål: Tørreng-, kratt- og kantvegetasjon, samt strandeng 

Hovedøya  Landskapsvernområde med plantelivsfredning Natur- og kulturlandskap med sjeldne plantearter.

Karussputten   Naturreservat Formålet med fredningen er å bevare et lite påvirket skog- og myrområde med mange spesielle vegetasjonstyper og en artsrik flora med næringskrevende og sjeldne arter. 

Lindøya   Naturreservat Store partier av kalkfuruskogen er urterik, og er særlig interessant utformet på en rygg i sørvest. Her vokser mange varmekjære og næringskrevende arter, bl.a. svalerot.

Lørensetertjern    Naturreservat  Floraen er meget artsrik, og det er innslag av flere sørlige, sørøstlige, østlige og alpine plantearter.
Malmøya og Malmøykalven    Naturreservat Kalkfuruskog. Artsrike tørrbakkesamfunn og rike ødeenger med flere sjeldne arter. 

Maridalen  Landskapsvernområde Floraen er relativt artsrik, og i hovedsak typisk for tilsvarende områder. Noen forekomster inngår i den nasjonale rødlista over sjeldne og truede arter. Eksempler på dette er solblom, vasstelg og flytegro.

Mellomkollen   Naturreservat Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med mye velutviklet lågurtgranskog, og hvor innslag av en sørligere barskogsone og forbindelse til høyereliggende barskog gir stort mangfold. Interessant flora.

Nakholmen   Naturreservat Lokaliteten omfatter en stor del av strandsonen med blottet fjell rundt øya Nakholmen

Nordre Malmøya  Naturreservat Velutviklet barskog av typen kalkfuruskog. Flere sjeldne plantearter inngår. 

Padda   Plantefredningsområde Verneformål: Sjeldne plantearter og deres livsmiljø.

Røverkollen   Naturreservat Særpreget kalkfuruskog med sesongfuktig utforming. 

Store Herbern   Naturreservat Verneformål Strandeng og kalktørreng.

Ulvøya   Plantefredningsområde Verneformål: Bevare dvergtistel i sitt livsmijlø.

Vestre Hovedøya    Naturreservat Artsrik vegetasjon på kalkrik berggrunn og geologi.

Østensjøvannet   Naturreservat En av Norges rikeste innsjøer på vann- og sumpvannplanter, noe som har stor betydning for det rike fuglelivet. Over 440 plantearter er påvist, samt flere sjeldne sopparter.

Østre Hovedøya  Naturreservat Artsrik vegetasjon på kalkrik berggrunn og geologi 
 Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk. .
.