PUBLIKASJONER OG RAPPORTER.  

 

 1. Kristiansen, J.N.

1974

Strandengundersøkelser i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus., Trondheim. Rapp. 102 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1975a

En plantesosiologisk undersøkelse på Otterøya i Møre og Romsdal. – Thesis, cand.real. Univ. I Trondheim, 221 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1975b

Naturtyper omkring Dyping leirskole i Steigen. – Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, Bot.avd. Upubl.rapport, 16 s. + kart

 

 1. Kristiansen, J.N.

1975c

Registrering av verneverdig havstrandvegetasjon i Nordland, Troms og Finnmark. – Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, 135 s. + 23 fig.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1976a

Litt om strandeng og subarktiske teppesaltgras-, ishavsstarr- og grusstarrsamfunn i Nord-Norge. – Informasjon fra Norsk Botanisk Forening – Nord-norsk avdeling

 

 1. Kristiansen, J.N.

1976b

Nordnorsk havstrandvegetasjon med hovedvekt på subarktiske og arktiske vegetasjonselementer. – Forelesning ved Universitetet i Tromsø

 

 1. Kristiansen, J.N.

1976c

Vestnorske vegetasjonstyper. Forelesning ved Universitetet i Tromsø, Institutt for biologi og geologi. 17 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1977a

Geobotanisk studium på forgiftningsfelter i Rai’tevarri, Karasjok. – Rapp. NGU, 35 s. + 1 plansje

 

 1. Kristiansen, J.N.

1977b

A phytosociological and synchorological contribution to the Caricetum subspathaceae and the Festuco-Caricetum glareosae on salt marshes in Northern Norway. – Astarte 10 (2): 107 – 121

 1. Kristiansen, J.N.

1977c

Nøkkesiv (Juncus stygius) i Alta, Finnmark. – Blyttia 35: 167 – 171.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1978a

Kartlegging og klassifisering av normalvegetasjonen Noai’datjåkka – Rai’tevarri, Karasjok, Finnmark. – Rapport NGU, 66s. + vegetasjonskart

 

 1. Kristiansen, J.N.

1978b

Noen strandenger i Nord-Norge. – Polarflokken 1: 14 – 21.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1978c

Tungmetaller i vegetasjon og jord på naturlige forgiftningsfelter og i normalområder, Noai’datjåkka – Rai’tevarri, Karasjok, Finnmark. – Rapport 1570C NGU, 44 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kristiansen, J.N.

1979

Vegetasjonsklassifisering på grunnlag av digitale LANDSAT-data. II. Numerisk vegetasjonsklassifisering i Alta, Finnmark fylke. – Rapp. 1488, NGU. 10 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1980

Plantesamfunn på bly- og kobberforgifta jord, s. 73 – 91 i Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.): Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 16.3 – 18.3. 1980. – K.norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1985.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1981a

Børsøra. Ekskursjonsguide og studiehefte for dyre- og plantelivet i fjæra og det øvrige strandområdet. – Skaun skolekontor. 77 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1981b

Vinterens standhaftige urter. – Fortidas kultur – samtids natur 1981. I: Adresseavisen 26.januar 1981.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982a

Registreringer av edellauvskoger i Nordland. – K.norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1982 – 6: 1 – 130

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982b

Strandvegetasjonen på Batnfjordsøra, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal. -  K.norske Vidensk. Selsk. Mus. 32 s. + vegetasjonskart.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982a

Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallforgiftning. I. Vegetasjon og miljøkjemi, Rai’tevarri, Karasjok, Finnmark. – Rapp. 1570F NGU. 92 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982b

Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallforgiftning. II. Detaljbeskrivelse av plantesamfunnene med miljøkjemiske data. Rapport 1970F NGU. Appendiks I. 78 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982c

Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallforgiftning. – Rapport  1970F NGU. Appendiks II. 104 tabeller.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982d

Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallforgiftning. – Rapport  1570F NGU. Appendiks III. 79 figurer.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1982e

Vegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallforgiftning. – Rapport  1570F NGU. Appendiks IV. 15 kart.

 

 1.  

Kristiansen, J.N.

 

1986

 

Seljetreet. – Distriktsavisa Sør-Trøndelag, 22.april 1986.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1988a

Havstrand i Trøndelag. Flora, vegetasjon og verneverdier. – Økoforsk Rapp. 7A: 1 – 186

 

 1. Kristiansen, J.N.

 

1988b

 

Havstrand i Trøndelag. Lokalitetsbeskrivelser og verneforslag. – Økoforsk Rapp. 7B: 1 – 139

 

 

 1. Kristiansen, J.N.

1990e

Naturvern og naturforvaltning. – Artikkel i Aura Avis, 19.april 1990.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1990f

Naturvern og naturforvaltning. – Artikkel i Aura Avis, 21.april 1990.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1991h

Naturatlas for Sunndal. Naturvern, friluftsliv, vilt, sand og grus, industrimineraler – 5 temakart.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1994

Status og konsekvenser for flora og vegetasjon på Sandfærhus våtmarksområde ved bygging av ny E6 Hommelvik – Værnes. – Rapport Statens vegvesen, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. 33 s. + 2 vegetasjonskart

 1. Kristiansen, J.N.

1995b

Havstrandvegetasjon. Biologisk mangfold. Feltkurs i Åfjord for miljøvernlederne i Sør-Trøndelag, 14.-16.juni 1995. 10 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1995c

Miljøstatus for Malvik kommune. I: Rapport 5/1|995. Miljøvern i kommunene. Status og utfordringer. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 50 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1996a

Biologisk mangfold og LA21 i England. En sammenlignende studie av biologisk mangfold i Storbritannia og Norge, med hovedvekt på England i lys av LA21-prosessen.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1998a

Biologiske og naturfaglige interesser i kommuneplanleggingen. – Malvik kommune, miljøvernavdelingen. – Temakart.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1998b

Nævra skogreservat, Stjørdal, - Skogdag for skogeiere, 17.09.98. Malvik kommune og landbrukskontoret.

 

 1. Kristiansen, J.N.

1998c

Nævra naturreservat, Stjørdal kommune. Kursnotat for skogeiere.

 

 1. Kristiansen, J.N.

 

 

2000a

Sandfærhus våtmarksområde. Status og endring av flora og vegetasjon før og etter utbygging av nye E6  Hommelvik, Sør-Trøndelag – Værnes, Nord-Trøndelag. – Statens vegvesen, Nord-Trøndelag. 111 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

 

 

2000b

Sandfærhus våtmarksområde. Status og endring av flora og vegetasjon før og etter utbygging av nye E6  Hommelvik, Sør-Trøndelag – Værnes, Nord-Trøndelag. – Statens vegvesen, Nord-Trøndelag. Del II: Vedlegg til hovedrapport .

 1. Kristiansen, J.N.

 

 

2000c

Sandfærhus våtmarksområde. Status og endring av flora og vegetasjon før og etter utbygging av nye E6  Hommelvik, Sør-Trøndelag – Værnes, Nord-Trøndelag. – Statens vegvesen, Nord-Trøndelag. Del III:  Sammendrag. 6 s.

 

 1. Kristiansen, J.N.

2000d

Ekskursjon til Leistadåsen. Natur og miljø, 9.trinn. Vikhamar ungdomsskole. 22 s.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kristiansen, J.N.   

2003a

Biologisk mangfold i Hattfjelldal. Kartlegging av naturtyper, flora og fauna. Del 1, 225 s.

 

43.     

Kristiansen, J.N

 

2003b

 

Biologisk mangfold i Hattfjelldal. Artsoversikt flora. Sopp, lav, moser og karplanter. Del 2.

44.     

Kristiansen, J.N

 

2003c

 

Biologisk mangfold i Hattfjelldal. Fauna – viltområder og arter. Del 3.

45.     

Kristiansen, J.N

 

2003d

 

Biologisk mangfold i Hattfjelldal. Verneområder og andre naturområder. Del 4

 

46. Kristiansen, J.N.

2003e

Prosjekt Muligheter Helgeland. Innvirkning av utredningsalternativene på flora og vegetasjon langs Vefsnavassdraget i Hattfjelldal kommune. – Utredning for AS CIVITAS. 16 s. + vedlegg.

 

47.Kristiansen, J.N

 

2004

 

Hattfjelldal – en botanisk spennende nordlandskommune  – Blyttia 62 (3): 152-165.

 

48. Kristiansen, J.N.

I manus

Vegetasjonen i normalområder og på naturlig kobberforgiftet jord ved Raitevarri, Karasjok – et bidrag til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark.  

 

I tillegg kommer ca. 40 rapporter/utredninger om miljøvern.